Duikgedrag

Duikgedrag

Duikgedrag, ik vertoon het absoluut en nog graag ook. Masker op, heerlijk onder de oppervlakte blijven, en met regelmaat wat luchtbelletjes oplaten. Fijn, die verandering van de boven- naar de onderwaterwereld, koersen op een ander kompas. Schrik niet, ik duik graag maar dan wel met een duikfles op de rug en flippers aan.

Duikgedrag is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid nemen. En dus niet ‘wegkijken’ of ‘uitvluchten zoeken’. Verantwoordelijkheid nemen geldt voor de onder- en bovenwaterwereld en dus ook in de wereld van de gemeentelijke politiek.

Maar wat is dat nu eigenlijk “Verantwoordelijkheid nemen”? Dat je jezelf aanspreekt op het goed uitvoeren van je werk en daarmee voorkomt dat anderen jou aanspreken? Of dat je juist anderen meer aanspreekt?

Wanneer je een standaard manier van werken aanhoudt terwijl met inwonersparticipatie de omgeving verandert/veranderd is, krijgt “verantwoordelijkheid nemen” een andere betekenis: zorgen dat we het SAMEN oplossen. Samen is ook wat de coalitie (CU, SGP en BGZ) in haar samenwerking heeft onderschreven. We hebben het dan niet over onderwerpen die gevoelig kunnen liggen als bijvoorbeeld de kleur van zwarte, roetveeg- of regenboog-Piet. Het gaat dan vooral om onderwerpen van praktische aard die roepen om een oplossing.

..en dat we ons daarbij richten op de samenleving. Dat we zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn. Wij open en eerlijk burgers vroegtijdig blijven betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen. Ingrediënten die niet mogen missen in de werkethos van politici en ambtenaren.

Samen verantwoordelijkheid nemen als werkstijl. Ik ben vóór. Wellicht wat extra snorkels en flippers mee naar de volgende raadsbijeenkomst: duiken we samen


Kira Fijn
BGZ

Huisvestingsbeleid

Huisvestingsbeleid

Huisvestingsbeleid, de vele samenwerkingsverbanden mbt o.a. de zorg in het Sociaal Domein en recreatie & toerisme waren een aantal onderwerpen waarover BGZ vragen stelde tijdens de behandeling van de begroting van @Gemeente Zwartewaterland 31 okt jl..
Lees hier onze beknopte bijdrage

Bijdrage BGZ begroting 2020

Bijdrage BGZ begroting 2020

Complimenten aan portefeuillehouder en ambtenaren voor het realiseren van de begroting in een nieuwe digitale omgeving. 

Voor de begroting van vanavond neemt BGZ  de factsheet met titel:  ‘Waaraan geeft de gemeente haar geld uit’ als leidraad.

Onder Levendig en Vitaal vallen in deze begroting ook Wonen en RecreĂ«ren. 

Bij veel inwoners van Zwartewaterland lijkt het alsof er ‘overal’ maar mogelijkheden gecreĂ«erd te lijken kunnen worden als het gaat woningverhuur aan meer dan 3 niet familie-gerelateerde bewoners. Op 1 adres of in 1 gebouw. 

Wij roepen daarom het college op om dit jaar nog te komen met een Huisvestingsverordening. Voor zover BGZ heeft kunnen nagaan, heeft Zwartewaterland deze nimmer vastgesteld. In een dergelijke verordening spreken we af hoe, wat en ook waar bijv. studenten of arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. VOORAF! Als raad moeten we problemen en overlast daaromtrent voorkomen. We vernemen graag of het college aan deze oproep gehoor gaat geven.

Dan RecreĂ«ren. Op basis van de notitie Recreatie en Toerisme wordt beleid gemaakt. BGZ heeft deze notitie niet kunnen vinden. Vraag aan de wethouder; Waar is deze notitie en wat staat er in? 

Het college doet een aanname van 4% groei. Op basis waarvan? Van Landelijke, Regionale  gemiddelden? Of op basis van feiten? Bijv. op  basis van waarheidsgetrouwe toeristenaantallen in onze gemeente?

(toeristenaantallen Âč bezoekersaantallen)

Van de bijna 55 miljoen die we als gemeente uitgeven wordt 22 miljoen aan het Sociaal Sterk besteed, 40% van de totale uitgaven en de tekorten nemen helaas niet af! 

Dat inwoners van Zwartewaterland zorg nodig hebben, uiteraard, dat er taken vanuit het Rijk naar gemeenten zijn gekomen, dat weten we. Maar dat zomaar accepteren en het tekort blijven opvullen vanuit de algemene reserve, zoals afgelopen jaren, wordt op deze wijze een structurele uitgave. En de vraag is of dat wenselijk is. Als Raad hebben we de taak om ook naar dit domein kritisch te kijken. We blijven bijv.  maar geld overmaken aan regionale samenwerkingsverbanden met betrekking tot zorg zonder dat we de baten ook maar enigszins kunnen inschatten, laat staan duiden.

Aangaande het afval  

De ROVA heeft een nieuw contract afgesloten waardoor het vastrecht afvalstoffenheffing fors stijgt. Dit is dus een typisch voorbeeld van het feit dat door een samenwerkingsmodel de gemeente geen invloed meer heeft over het ‘hoe’ en waar de gemeente geen enkel regisseursschap in heeft gehad. 

Tot slot aan het programma Dienstbaar wordt het minste geld aan uitgegeven en levert tegelijkertijd de meeste ergernis op bij inwoners. (Dat is nog eens goed boekhouden
.) Heeft dit met geld te maken of mindset? Net als vorig jaar geven we de politiek en zeker ook de ambtelijke organisatie mee dat we ‘met elkaar’ vooral in gesprek moeten ZIJN en wel met direct betrokkenen. Niet enkel luisteren naar zogenaamde belanghebbenden met luide stem.  Wees onderdeel van de oplossing.. 

Hier vindt u de volledige tekst in PDF vorm

Hier vindt u de begroting 2020