Reactie Albert Coster op artikel in de Stentor van 26/2/2020

Reactie Albert Coster op artikel in de Stentor van 26/2/2020

Reactie Albert Coster op artikel in de Stentor van 26/2/2020

De bewering in de Stentor dat ik voor permanente bewoning op de Molenwaard zou zijn, is uit de duim gezogen.

Wat is wel waar?
In het kader van burgerparticipatie hebben we als college een inventarisatie uitgevoerd onder alle eigenaren van de recreatiewoningen op het recreatiepark De Molenwaard.

Uit deze inventarisatie kwam als resultaat dat de overgrote meerderheid van de eigenaren voor dubbelbestemming was. (red: Recreatief en permanent wonen mogelijk maken, variant 4)

De coalitiefracties CU en SGP hadden hun keus allang bepaald om als oplossing voor de Molenwaard, de molensteen waar ze al jaren last van hebben, te kiezen voor variant 1 (conserveren) omdat het hun visie is dat de Molenwaard recreatiepark moet blijven.

Toch wilden deze fracties niet dat er een onderzoek uitgevoerd zou worden naar het Toekomstperspectief en Vitaliteit van het recreatiepark De Molenwaard. (red: om te zien of het überhaupt kansrijk zou zijn om de Molenwaard een echt vakantiepark te laten zijn)

Een met zorgvuldigheid onderbouwde keuze voor variant 1 (conserveren) is, zonder dit onderzoek, naar mijn idee niet mogelijk.

Voor het volledige verhaal zie de tekst onder en of afdruk uit Stentor van 27/2/2020 bijgevoegd.

________________________________________________

Geachte redactie, naar aanleiding van de berichtgeving in de Stentor hedenmorgen en op RTV Oost zie ik mijzelf genoodzaakt te reageren op de tendentieuze berichtgeving m.b.t. recreatiepark De Molenwaard. Ik ga er van uit dat u ook voor mijn reactie plaatsmaakt in/op uw verschillende mediakanalen.

De bewering in de Stentor dat ik voor permanente bewoning op de Molenwaard zou zijn, is uit de duim gezogen.

Wat is wel waar?
In het kader van burgerparticipatie hebben we als college een inventarisatie uitgevoerd onder alle eigenaren van de recreatiewoningen op het recreatiepark De Molenwaard.
Deze inventarisatie had een enorm hoge response.

Uit deze inventarisatie kwam als resultaat dat de overgrote meerderheid van de eigenaren voor dubbelbestemming was. Hun beweegreden voor deze keuze was dat ze er vanuit gaan dat dubbelbestemming geen hinder zou opleveren voor de jachthaven.
Ondanks deze uitkomst hebben we ervoor gekozen om juist alle varianten te laten toetsen op alle ruimtelijke aspecten.

Uit deze onderzoeken( als je deze zou kunnen inzien) blijkt dat met wat aanpassingen en maatwerk alle varianten technisch mogelijk zijn. De financiële uitvoerbaarheid kent wat hobbels (waarover ik aanvullende kritische vragen heb gesteld) en de provinciale regels zouden wat uitzonderingen opleveren. Echter een tussentijdse evaluatie afgelopen december van de provincie Overijssel over het Toekomstperspectief en Vitaliteit van de recreatieparken in het Vechtdal, geeft aan dat meerdere gemeenten worstelen met de datumgrens van 2003 die provincie als eis stelt. De provincie komt voor het zomerreces 2020 hierop terug.

De coalitiefracties CU en SGP hadden hun keus allang bepaald om als oplossing voor de Molenwaard, de molensteen waar ze al jaren last van hebben, te kiezen voor variant 1 (conserveren) omdat het hun visie is dat de Molenwaard recreatiepark moet blijven.
Toch wilden deze fracties niet dat er een onderzoek uitgevoerd zou worden naar het Toekomstperspectief en Vitaliteit van het recreatiepark De Molenwaard.

Een met zorgvuldigheid onderbouwde keuze voor variant 1 (conserveren) is, zonder dit onderzoek, naar mijn idee niet mogelijk.

Daarnaast is conserverend vaststellen anders dan misschien verwacht nog niet zo eenvoudig als de naam misschien doet vermoeden. Je moet letterlijk de huidige situatie vastleggen en dat betekent planologisch en juridisch ook in deze optie nog al wat. Vandaar mijn grondige onderzoek.

Met vriendelijke groet,
Albert Coster

Een betere busaansluiting Zwartsluis – Meppel

Een betere busaansluiting Zwartsluis – Meppel

Een betere busaansluiting voor scholieren en studenten uit Vollenhove en Zwartsluis richting Meppel en v.v.
In november 2019 hebben voormalig wethouder/portefeuillehouder en verantwoordelijk ambtenaar Gemeente Zwartewaterland de problematiek m.b.t de scholieren/studenten buslijn besproken en mèt resultaat! Per 23 februari 2020 sluit lijn 70 weer aan op lijn 679. Voor meer info zie; https://rocovoverijssel.nl/advies-scholierenlijn-vollenhove-meppel/

Kansen en verbeteringen in de openbare ruimte!

Kansen en verbeteringen in de openbare ruimte!

Kansen en verbeteringen in de openbare ruimte! Ziet u ze? Hondenuitlaatroutes? Speelmogelijkheden voor minder valide kinderen? ……Laat het de Gemeente Zwartewaterland en ons weten. Wat vindt u als inwoner belangrijk in de openbare ruimte mbt ontmoeten, bewegen, sporten en spelen? BGZ vindt het belangrijk te weten wat inwoners belangrijk vinden. Uw ideeën en wensen vormen de basis voor het gemeentelijke Buitenruimteplan. Vul de enquête in op ;
https://www.zwartewaterland.nl/watbeweegtjou

Buitengewone verklaring

Buitengewone verklaring

Verklaring.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. De nu volgende verklaring is opgedeeld in 3 onderdelen;

  1. Directe aanleiding
  2. De portefeuillehouder en de wethouder
  3. Invloed en verantwoordelijkheid

1. Directe aanleiding
De directe aanleiding is het feit dat mijn collega wethouder Knol en in een later stadium ook Slingerland het vertrouwen in mij hebben opgezegd. Mijn werkwijze was voor hen de aanleiding om het vertrouwen in mij op te zeggen. Dit kwam voor mij als een donderslag bij heldere hemel.

2. De portefeuillehouder en de wethouder
Ik ben als wethouder en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dossiers. Dat betekent dat ik volledig op de hoogte moet zijn over de ontwikkelingen en stukken op dit gebied. Alleen dan kan ik komen tot een goed en zorgvuldig onderbouwd college voorstel op basis van feiten. Bij aantreden was het al duidelijk dat er een aantal langslepende risicovolle dossiers liggen. Er is in het dossier de Molenwaard gewerkt met het “ 4- ogen principe”. Mijn ogen en de ogen van de burgemeester.

3. Verantwoordelijkheid
Het verwijt dat ik veel diepgravend onderzoek heb gedaan heeft te maken met mijn verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid als wethouder. Onderzoek en zorgvuldigheid kost tijd. Ik werk op basis van inhoud, feiten niet op gevoel. Ik kom dan ook tot de conclusie dat mijn zorgvuldige werkwijze door de overige wethouders wordt geassocieerd met wantrouwen. Ik ben altijd integer te werk gegaan en kan mijzelf recht in de spiegel aankijken.

Door het uitgesproken gebrek aan vertrouwen door de wethouders Knol en Slingerland , en de motie die is ingediend door CU en SGP, waar feiten compleet ontbreken en enkel gebaseerd op beeldvorming, zie ik helaas geen andere keuze dan per direct mijn ontslag in te dienen als wethouder van Zwartewaterland. Ik kan niet vechten tegen beeldvorming. Ik dank mijn fractie dat zij mij altijd hebben gesteund en blijven doen.

Ik blijf samen met de BGZ fractie staan voor een transparant, open en eerlijk Zwartewaterland waar de inwoners op kunnen bouwen.

Het gaat u goed.

Albert Coster

Persbericht

Persbericht

Buitengewone coalitiebreuk 

Zwartewaterland: Bij BGZ staan inwoners centraal en moet de inwoner kunnen vertrouwen op een eerlijke en transparante overheid. Vooral blijven denken in mogelijkheden om vernieuwend en ambitieus te zijn, zonder daarbij voorbij te gaan aan o.a. zorgvuldigheid, evenredigheid en vooringenomenheid. 

Vanuit deze punten zijn we twee jaar geleden een coalitieakkoord aangegaan met CU en SGP. Met verbazing, en teleurstelling hebben wij, het opgezegde vertrouwen in ons, en onze wethouder, aangehoord. BGZ herkent zich niet in het geschetste beeld door bovengenoemde partijen.

Inleiding: BGZ heeft in mei 2018 gezegd te gaan voor inhoud, feiten en inwoner centraal. “Liever 5 dossiers goed dan 10 halfbakken. Feiten, inhoud en oplossingsgericht”. Immers veel dossiers uit de portefeuille van dhr. Coster kennen naweeën van voorgaande raadsperioden. Al tijdens de coalitieonderhandelingen zijn dossiers, waaronder de Molenwaard, benoemd waarin oplossingen moesten worden gevonden. Daar is door CU en SGP volledig mee ingestemd.

Reactie Media: Wij zijn dan ook verbaasd om in de media te moeten lezen dat “Doordat de fractie van BGZ door bijvoorbeeld eigendom van henzelf of via directe relaties ook op andere manieren direct betrokken is bij de Molenwaard”. ‘Betrokken’ als zijnde een woonachtig BGZ fractielid op de Molenwaard is nooit een geheim geweest. Deze informatie is openbaar en staat vermeld op de gemeentelijke website. Juist in dit dossier is er alles aan gedaan om elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Onder toeziend oog van de burgemeester is, voor dit dossier, een ‘4-ogen principe’ toegepast in het college. Ook in de raad verlaat woonachtig raadslid tijdens behandeling de raadszaal. 

De inwoners centraal, oplossingsgericht werken en transparant bestuur. Zo ook in dossier De Molenwaard. De bewoners is door middel van een enquête gevraagd, op uitdrukkelijk verzoek van de CU en SGP, hoe ze tegen mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het plangebied aankijken. Juist vanwege transparant bestuur is het in dit soort dossiers van belang dat ALLE mogelijkheden goed onderzocht worden. Op momenten dat vragen van de wethouder onbeantwoord blijven of informatie niet compleet of onjuist wordt verstrekt is dat onacceptabel. Dan lijkt er bij anderen sprake van vooringenomenheid.

Als BGZ verafschuwen wij achterkamertjespolitiek. De wethouder wordt ervan beschuldigd te kritisch te zijn, te diepgravende vragen te stellen of een mening hebben willen doordrukken. In BGZ optiek zijn die eerste twee juist kwaliteiten en dus een plicht. Dat hoort nu juist wèl bij de rol van wethouder. Een eigen mening doordrukken was en is niet aan de orde. Wel aan de orde is dat ALLE mogelijkheden goed inzichtelijk worden gemaakt en afgewogen moeten kunnen worden. Juist zonder vooringenomenheid.

In een samenleving als Zwartewaterland is het haast onmogelijk om als raadslid geen enkele relatie te hebben met dossiers. Dit geldt voor alle andere politieke partijen in de Raad. Zo is er in de achterliggende periode besluitvorming geweest op diverse dossiers waarbij raadsleden zelf direct en indirect betrokkenheid hadden. Dossiers waarin BGZ de stem van de inwoners vertegenwoordigde daar waar coalitiepartij(en) aan voorbij wilden gaan.

Vervolg: BGZ ziet het als plicht van fractie en wethouder kritisch en transparant te zijn. De wethouder heeft volgens de BGZ fractie dan ook het volste recht om bij twijfel op dossiers alle informatie boven tafel te krijgen. Dat heeft niets te maken met wantrouwen maar alles met zorgvuldigheid. Aan de overtuiging dat besturen dient te gebeuren op inhoud en transparantie zal BGZ nooit concessies doen. Daar hebben alle inwoners recht op. BGZ heeft steeds opengestaan voor dialoog. Het is dan ook bijzonder teleurstellend dat de traditionele partijen de handdoek in de ring werpen. Het lijkt alsof het voor hen te spannend wordt wanneer een wethouder van een jonge partij zaken bloot legt die wellicht voor hen lastig uit te leggen zijn.

BGZ herkent zich dan ook niet in de beschuldigingen aan het adres van de wethouder en fractie. De persverklaringen van CU en SGP zijn een verzameling van feitelijke onjuistheden en niet gestoeld op enig bewijs. Duidelijk moet zijn dat in deze de BGZ fractie volledig achter haar wethouder staat en elke poging van CU en SGP om hem op onjuiste gronden in een kwaad daglicht te stellen, zal bestrijden. BGZ betreurt de gehele gang van zaken. Deze is niet goed voor personen binnen het college en niet goed voor gemeente Zwartewaterland en haar inwoners. BGZ blijft openstaan voor gesprekken en blijft klaarstaan voor alle inwoners van onze buitengewone gemeente.