De verhoging van de OZB

De verhoging van de OZB

De verhoging van de OZB werd donderdag jl. tijdens de raadsvergadering in tweede termijn van de kadernota behandeld. Uitvoerig aan de orde kwamen ook de uitgangspunten die dienen voor de uitbreiding van Zevenhont Oost en zuid in Genemuiden.(hierover later meer).

Vorige week werd duidelijk dat de coalitiepartijen een OZB-verhoging van ca. 7% als enige optie zien om de begroting voor de komende 4 jaar structureel sluitend te krijgen. BGZ en de overige oppositiepartijen denken daar anders over en kwamen dan ook afgelopen donderdag met een tegenvoorstel. Een voorstel dat als het ware tijd koopt. In die tijd wil BGZ graag samen met de overige partijen bezien of er toch niet andere mogelijkheden zijn. De coalitiepartijen zagen dit niet zitten en gaven de voorkeur de structurele OZB-verhoging voor nu een feit laten zijn. BGZ ziet echter nog wel mogelijkheden. De Kadernota is richtinggevend, niet in beton gegoten. Straks in het najaar worden alle investeringen beklonken in de z.g. Programmabegroting. De voorliggende tijd zal BGZ dan ook benutten om tot voorstellen te komen die voor een structurele besparing zouden kunnen zorgen. Zo zou een besparing van bijv. 1% binnen het Sociaal Domein al OZB-verhoging kunnen voorkomen. Wellicht wordt er voor die tijd een moment gevonden om samen met de coalitiepartijen daarover in overleg te gaan en kunnen we de OZB-verhoging toch (deels) voorkomen. Overigens lijken de oppositiepartijen hier meer urgentie te zien dan de coalitiepartijen.

De fractie van BGZ heeft ook gevraagd naar de lange lijst met verkeersonveilige(knel)punten die bij de wethouder in de la ligt. We hebben explicit gevraagd of daar niet alleen maar regionale punten opstaan. Wij moeten er van uit kunnen gaan dat daar juist ook verkeersonveilige situaties op staan zoals eerder genoemd in bijv. Om de Weede en dichterbij het gemeentehuis aan de Telvorenstraat. De wethouder heeft gezegd dat er ook gemeentelijke situaties op staan die de aandacht verdienen. In het najaar komt de wethouder met een uitvoeringsprogramma als het gaat om verkeersonveilige(knel)punten. We wachten dus even af waar het College de prioriteiten denkt te gaan leggen.

Komende donderdag staat van 19.00-20.00 uur de verdere behandeling van de uitgangspunten Uitbreiding Zevenhont Oost en Zuid te Genemuiden op het raadsprogramma. Hierover later meer.

Kadernota 2020

Kadernota 2020

Donderdag jl. vroeg BGZ in de raadsvergadering expliciet aandacht voor de verkeersveiligheid en de rondslingerende hondendrollen in onze gemeente. Ook de verhoging van de OZB kwam breed aan de orde. Daarover later meer.

In de achterliggende weken ontving BGZ van diverse inwoners uit onze gemeente bericht en zorgen over langdurig bestaande onveilige verkeerssituaties in onze gemeente. Onlangs stelde de fractie er nog vragen over aan het College. Die antwoorden wachten we nog even af.
De wethouder heeft in de raadsvergadering toegezegd in het najaar te komen met een uitvoeringsprogramma als het gaat om de verkeersveiligheid. BGZ pleitte er voor dat het in een dergelijk programma vooral dient te gaan om de verkeersveiligheid binnen de gemeentegrenzen. Heeft u te maken met een verkeersonveilige situatie in uw directe omgeving? En denkt u dat aanpassing van rijgedrag niet voldoende werkt? Breng het onder de gemeentelijke aandacht. Wellicht kan bijv. een verkeersbord een wereld van veiligheidsverschil maken.

Ook de berichtgeving en reacties op o.a. social-media in de achterliggende tijd over de rondslingerende hondendrollen loog er niet om. Ook inwoners die hebben geparticipeerd in de zg. Ontmoetingen hebben aandacht gevraagd voor deze problematiek. Het eerste resultaat is dat er een pilot met honden-afvalbakken is gestart in Zwartsluis.
BGZ, samen met een aantal oppositiepartijen, vinden dat het tijd wordt dat de hondenbelasting daadwerkelijk wordt besteed aan voorzieningen en niet in de pot algemene reserves beland. Wat hen betreft mag de pilot uitge(d)rold worden in de gehele gemeente op plekken waar veel honden uitgelaten worden

Uw brief aan de gemeente(raad)’

Uw brief aan de gemeente(raad)’

Kent u die nieuwsberichtjes waarin gesproken wordt over post die na jaren alsnog bezorgd wordt op het juiste adres? Ik vind het prachtige berichtjes. Het heeft iets mystieks maar bovenal getuigt het er van dat iemand er alle moeite voor doet dat het kaartje of de brief wordt bezorgd op het juiste adres en bovendien onder de aandacht van de ontvanger wordt gebracht.

Zo werkt het ook met brieven die u als inwoner stuurt aan raadsleden. Deze brieven zijn terug te vinden onder de ā€˜ingekomen stukkenā€™ als bijna laatste agendapunt op onze raadsagenda. Het zijn brieven met uiteenlopende onderwerpen. Soms wordt er door het College voorgesteld dat zij zelf die brief afhandelen en vaak staan uw brieven onder het kopje ā€˜voor kennisgeving aannemenā€™.

Als BGZ-fractie zien we het als Ć©Ć©n, zo niet de belangrijkste taak: u als inwoner vertegenwoordigen. Nou, dan lezen wij zeker uw brief en bij aanleiding stellen wij daar op zā€™n minst een vraag over aan het College, ook al is de raadsvergadering bijna ten einde. Vervolgens kan uw brief door raadsleden als bespreekpunt voor een volgende vergadering worden geagendeerd. U vertegenwoordigen is hoe dan ook een voorwaardelijk ingrediĆ«nt dat niet mag missen in onze werkethos.

Onder datzelfde agendapunt van ā€˜ingekomen stukkenā€™ staan ook brieven van het College aan de Raad(sleden). Veelal informerende brieven. Zo werden wij afgelopen raadsvergadering geĆÆnformeerd over de afhandelingstermijn van brieven. Brieven die de gemeente ontvangt van u als inwoner. Dat het afhandelen van ingestuurde brieven steeds langer duurt. Nou kan dat allerlei (legitieme) redenen hebben, echter, nu werd er aangegeven dat de belangrijkste verklaring schuilt in het ā€˜onvoldoende gedisciplineerd administratief afhandelen van stukkenā€™ā€¦.

Nu sprak ik in een eerdere column over samen. Samen ons richten op de samenleving. Zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn. In onze BGZ-beleving betekent dat uw brief niet (tijdelijk) genegeerd wordt en je als inwoner niet (heel lang) in de wacht wordt gezet. Daar is niets mystieks aan. Dat hoort gewoon bij verantwoordelijkheid en werkethos.

BGZ is en blijft er voor u. Wij ontmoeten u graag, al dan niet digitaal.

Kira Fijn
BGZ

Jeugd Hasselt: joepie een camping, maar ook graag de crossbaan behouden!

Jeugd Hasselt: joepie een camping, maar ook graag de crossbaan behouden!

Wat betekent de komst van de stadscamping in Hasselt voor de fietscrossbaan?

Dit zijn de vragen die wij aan het college gesteld hebben:
-Deelt het College onze mening dat de fietscrossbaan een prima sportieve vrijetijdsbesteding is voor de jonge jeugd?
-Kan het College de jonge jeugd aangeven of de fietscrossbaan op de huidige locatie behouden blijft wanneer de stadscamping gerealiseerd wordt?
-Zo niet, is het College bereid een andere locatie in Hasselt ter beschikking te stellen voor een dergelijke fietscrossbaan?
-Zo ja, op welke termijn (na aanvang realisatie stadscamping) en zo nee, graag uw toelichting. – Is het College bereid om de jonge jeugd te betrekken wanneer er een alternatieve locatie aangeboden kan/gaat worden?