Raadspraat “Procedure toekenning mantelzorgwoning moet eenvoudiger kunnen”

Raadspraat “Procedure toekenning mantelzorgwoning moet eenvoudiger kunnen”

Dat stelde onze @kirafijn vorig jaar richting college. Dat de oproep van Kira serieus werd opgepikt blijkt uit het onderzoek wat het College deed om dit lastige parket in de mantelzorg te vergemakkelijken.

Gelukkig worden de omslachtige procedures erkend maar, voelt men helaas mede door een wirwar van regelgeving niets voor verandering en blijft het huidige beleid in stand.

Linkje naar brief 👉🏼https://zwartewaterland.raadsinformatie.nl/…/Brief…

Raadpraat

Raadpraat

Raadspraat; wat kwam er ter tafel tijdens de raadsvergadering van 25-01-2024?

Het carbidschieten tijdens de jaarwissseling kreeg ook nu weer de aandacht. Dus melkbussen knallen op plaatsen waar het minder gewenst is. De vraag was dan ook of het niet duidelijker moet worden waar, wanneer het wel kan en mag. Dit mede naar aanleiding van vragen die inwoners het college en de politiek hebben gesteld.

Burgemeester Bilder gaf aan dat hij, net als BGZ de traditie in stand wil houden, en hierover in gesprek met de raad gaat. Zelf heeft hij geen idee hoe het carbidschieten nu eigenlijk in zijn werk gaat. Ons fractielid, met jaren ervaring, Sander Hartman, heeft aangeboden de burgemeester wel een ‘knallend’ lesje te willen geven op de daarvoor aangewezen locatie t.z.t.

Raadspraat; Privatisering Kinderboerderij De Taghof. Genemuiden

Raadspraat; Privatisering Kinderboerderij De Taghof. Genemuiden

De fractie van BGZ heeft tijdens de laatste raadsvergadering zich zorgen gemaakt over het proces rondom de op handen zijnde privatisering van de kinderboerderij . Zo bleek dat communicatie over sommige zaken niet tot ondermaats is. Er zijn plannen tot privatisering van de kinderboerderij De Taghof al sinds 2017! We zijn sindsdien 7 jaar verder en het enige dat duidelijk wordt is het achterstallig onderhoud, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zich opstapelt! BGZ maakt zich daarover grote zorgen en Kira Fijn heeft het College om duidelijkheid gevraagd. Maar de enige duidelijkheid is dat er een plan van aanpak komt, maar hoe en wanneer is nog in nevelen gehuld. Wordt vervolgd….

Raadscolumn

Raadscolumn

Participeren, communiceren en polariseren. Drie woorden die op dit moment in onze taal veelvuldig worden gebruikt, zijn dit de woorden van 2023? Polariseren is een woord waar de fractie van BGZ ver van wil blijven. Bedenk dat woorden gevolgen hebben. Mensen gaan ernaar handelen.

Communiceren wordt vaak vergeten. Ook in de gemeenteraad doe we daaraan mee. Hoe bereiken we onze inwoners, praten we niet te veel ‘moeilijke’ taal en vergeten voor wie we op die stoel zitten? Zo vragen wij wel aan onze inwoners om actief over plannen mee te praten, of andere oplossingen en creatieve ideeën in te brengen. Dat noemen we participatie maar wat houdt dat in?

Op 1 januari wordt de Omgevingswet ingevoerd. Nieuw is deze al lang niet meer, hij is jaar op jaar uitgesteld. Maar biedt wel meer ruimte voor, daar heb je het woord weer, participatie. Er zijn regels hoe de inwoners mee kunnen denken en praten, participatie dus, over de ideeën en plannen van de overheid. Door aan participatie te doen, krijgt de initiatiefnemer, zoals de gemeente, een beeld van wat de omgeving vindt van zijn project. Het gaat hierbij niet alleen om omwonenden. Afhankelijk van het initiatief kan de initiatiefnemer de mening van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen inwinnen.

Met de komst van de Omgevingswet moet een overheid bij bepaalde plannen aangeven wie zij hierbij heeft betrokken, wat de uitkomsten daarvan zijn, hoe deze zijn verwerkt in het plan en hoe ze invulling heeft gegeven aan haar eigen participatiebeleid. Voor initiatiefnemers, dat kunt u of wij ook zijn, is participatie in beginsel geen inspanningsverplichting. Participatie is een aanvraagvereiste. De initiatiefnemer moet dus aangeven wat hij aan participatie heeft gedaan. Maar op welke manier hij daar invulling aan geeft, is een eigen keuze. Hij kan ook aangeven waarom er juist geen participatie is uitgevoerd, communiceren dus.

Feit is dat de Omgevingswet wel aangeeft wat er aan participatie moet worden gedaan. De fractie van BGZ begrijpt heel goed dat participatie simpeler lijkt dan dat het is en niet alles oplost. Maar misschien wel dat we eerder op de hoogte zijn van plannen en vóórdat ze onherroepelijk zijn.

Daarom, aarzel nooit om te vragen. Hetzij op het gemeentehuis of aan een raadslid om je wegwijs te maken. Blijven communiceren en samen een oplossing zoeken. Laten we dat afspreken voor 2024.

De fractie van BGZ wenst u allen heel goede feestdagen.

Fractie BGZ

Elke stem telt!

Elke stem telt!

Wat kan er gebeuren als jij niet gaat stemmen?

Het aantal zetels dat een partij behaalt, hangt af van de kiesdeler. De kiesdeler wordt vastgesteld door het aantal uitgebrachte geldige stemmen te delen door het aantal zetels.

Voorbeeld van een kiesdeler:

In de Tweede Kamer zijn 150 zetels te verdelen. Er gaan 150.000 mensen stemmen. De kiesdeler is dan 150.000 / 150 = 1000 stemmen voor één zetel.

Wat kan er gebeuren als jij niet gaat stemmen?

Stel dat jouw partij 999 stemmen krijgt en jij niet hebt gestemd. Je partij krijgt dan geen enkele zetel. Als jij wél gaat stemmen komt het totale aantal stemmen op 1000 en krijgt jouw partij wél een zetel.

Zo eenvoudig is het. Eén stem kan het verschil maken tussen wel of geen zetel behalen.

Geef een signaal af met je stem!

Door wél te gaan stemmen op een partij die een compleet ander beleid wil dan de huidige coalitie, geef je aan dat jij het anders wilt. Ook daarom: Stem wel!

Bron: stemwel.nl

Natte voeten?

Natte voeten?

Gisteravond tijdens de raadsvergadering Gemeente Zwartewaterland vroeg BGZ raadslid Sander Hartman naar de afvoer van het hemelwater en waar inwoners de overlast kunnen melden. Dat kan telefonisch bij de gemeente of via de ‘mijn gemeente app’ .