Herontwikkeling Bodewes

Herontwikkeling Bodewes

Herontwikkeling Bodewes incl. uitgangspunten verkeerscirculatieplan centrum Hasselt. De raad spreekt (digitaal) er as. donderdag beeldvormend over. Vindt u er wat van? Laat het ons weten. Digitaal inspreken kan, graag zelf. Aanmelden via griffie@zwartewaterland.nl

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Bijdrage BGZ Begroting 2021

Bijdrage BGZ Begroting 2021

Het is goed te constateren dat het College uitvoering heeft gegeven aan de kaders die de Raad afgelopen
zomer heeft vastgesteld en deze nu resulteren in een sluitende begroting. Complimenten aan de ambtelijke
organisatie dat ook dit in de digitale omgeving inzichtelijk is gemaakt. Het College heeft de begroting
opgedeeld in thema’s. Als BGZ willen we er een aantal benoemen.

Binnen het Thema Levendig en Vitaal geeft u invulling aan het Buitenruimteplan. Zo dat de leefomgeving
van inwoners kwalitatief verbetert. Voldoende en naar behoefte ingerichte speelplaatsen en
hondenwandelroutes zijn daar een voorbeeld van. Tevreden zijn wij dat het College uitvoer heeft gegeven
aan ons idee en de wens van inwoners, om net als in Kampen, hondenuitlaatroutes i.c.m. afvalbakken in
kaart te brengen en te realiseren.

Op sportief vlak heeft u een Sportakkoord gemaakt en afgestemd met Zwartewaterlandse sport – en
beweegaanbieders. BGZ ziet hierin ook een verantwoordelijkheid voor u als College en ons als Raad.
Wanneer we, om welke reden dan ook, besluiten een bestaande buitensport/ of spel locatie anders in te
vullen, dan hebben we, wat BGZ betreft, de plicht alternatieven te omarmen en initiatiefnemers mogelijkheden
te bieden. Zeker met een dergelijk sportakkoord in de hand waarin buitenbewegen expliciet benoemd
is. Denk hierbij, u niet onbekend, aan bijvoorbeeld de fietscrossbaan in Hasselt welke plaats gaat maken voor
parkeerplaatsen maar ook aan geheel nieuwe initiatieven zoals bijv. een urban sportpark van waar uit de
jeugd bediend kan worden.

Bij het thema Zorg voor kinderen en jongeren heeft u net aangegeven €150.000 voor 2000uur begroot heeft.
U heeft zich als College hierover recent expliciet uitgesproken, we hebben het er net ook over gehad en we
komen er binnenkort als Raad over te spreken. BGZ denkt dat het tijd is om het raadsvoorstel uit 2016 eens
onder de loep te nemen. De thema’s benoemd destijds zijn wellicht nog wel van deze tijd, maar wanneer er
nu al enige tijd behoefte is aan andere, veelzijdige activiteiten voor wellicht ook andere leeftijdsgroepen, is
daar dan in deze begroting financieel ruimte voor?

BGZ heeft een Vitaal centrum en bijbehorende kernen hoog in het vaandel staan en uw College geeft voor
2022 een aantal belangrijke opgave uit de leefbaarheidsplannen aan. Wanneer denkt u de overige opgave
te kunnen realiseren? Zoals de hangplek voor de jeugd. Of voor de ouderen?

Binnen het thema Openbaar vervoer gaat u voor een goede bereikbaarheid en gaat u al uw invloed
Provinciaal uitoefenen om doelen te bereiken. Wat zijn die doelen dan? Met 1 keer per dag een bus van Zwolle naar onze kernen en vice versa is
Zwartewaterland bereikbaar, maar is dat ook uw doel en de wens van inwoners? Gaat het om meer
verbindingen, vaker een bus? Waar moeten we aan denken? Gaan we de veerpont vaker laten varen zodat
Bushalte De Noorder in Zwartsluis gebruikt kan worden voor een verbeterde verbinding met het openbaar
vervoer?

Van de 62 miljoen die we als gemeente uitgeven, wordt 24 miljoen aan het thema Sociaal Sterk besteed,
bijna 40% van de totale uitgaven en de tekorten nemen helaas nog niet af! Daarbij, 2 miljoen meer dan vorig
jaar. Dat inwoners van Zwartewaterland zorg nodig hebben, uiteraard, en dat we een sociale gemeente
willen zijn, ook, en dat er taken vanuit het Rijk naar gemeenten zijn gekomen en geld kosten, dat weten we
ook. Vooralsnog lijken we dit te accepteren of nog geen andere oplossing te hebben. Als Raad hebben we
de taak om ook naar dit domein kritisch te blijven kijken. En dat willen we ook, dat hebben we als Raad
eerder uitgesproken. We zijn als Raad nog steeds in afwachting van de nieuwe wijze waarop het College de
Raad met regelmaat overzichtelijk gaat informeren over de geldstromen in dit domein. En dus de vraag aan
het College of daar zicht op is, wanneer de Raad over de geldstromen in het Sociale Domein, in een nieuwe
stijl, wordt geïnformeerd.

Financieel gezond willen we zijn en de daarbij horen ook heffingen die de inwoners gaan betalen. We
hebben het eerder benoemd en blijven ons afvragen of het hanteren van een andere systematiek m.b.t. de
rioolheffing verstandig is. Herinvesteringen blijven zich voordoen en nu maar hopen dat er volgend jaar toch
geen hoge nood is.

Tot slot, aan het thema Dienstbaar wordt (nog steeds) het minste geld aan uitgegeven. En daar is nog wel
een slag te maken. Wat BGZ betreft zijn we die excellente gemeente die altijd betrouwbaar, eenvoudig,
begrijpelijk èn op tijd communiceert met haar inwoners. Communicatie gaat immers niet enkel over zenden
en ontvangen maar over begrijpen en verbinden. Tot zover voorzitter.

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

We hadden een date!

We hadden een date!

We hadden een Date! Gisteren had BGZ en ook andere fracties een speeddate met politiek geïnteresseerde inwoners van Zwartewaterland. De date was onderdeel van de drie-delige cursus van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat waar de cursisten zich voor hadden opgegeven. Het was een buitengewoon goede avond met geïnteresseerde inwoners en leuke gesprekken. Ben u ook politiek geïnteresseerd? Neem dan eens contact met ons of een politieke partij van uw keuze op. Wie weet schuilt er wel een raadslid in u!

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Raadpraat

Raadpraat

Wonen waaronder Huisvesting van arbeidsmigranten (Internationale medewerkers), en het gemeentelijke Rioleringsplan stonden besluitvormend op de agenda van de Raad afgelopen donderdag. Het bestemmingsplan Wonen is een zg. paraplubestemming geworden. Dit betekent dat dit plan geldt voor geheel Zwartewaterland. De Raad was het eerder met elkaar eens was dat we de druk van overbewoning van 1 woning, met name in de centra van de kernen, in de toekomst moeten uitsluiten. In het plan is nu, als afwijking op de regels, toch een mogelijkheid gecreëerd. Eenmaal voldaan aan een aantal voorwaarden, is het mogelijk dat per straat tot maximaal 10% van de woningen bewoond mag worden door meerdere personen die geen huishouden met elkaar voeren. BGZ bleef bij het standpunt, dat ook uitzonderingen niet wenselijk zijn, ook vanwege o.a. mogelijke parkeeroverlast.Het gemeentelijke rioleringsplan zag er goed uit. Hoewel u als gebruiker hiervan weinig ziet en het wel prettig is wanneer alles goed doorspoelt, zijn investeringen onder de grond nodig. Zeker nu we bovengronds ook steeds meer wateroverlast ervaren, door allerlei oorzaken, is het noodzaak dat het onder de grond op orde is. BGZ had nog wel vragen over de voorfinanciering die is gedaan met behulp van subsidie. Afgelopen zomer hebben de coalitiepartijen de rioolbelasting verlaagd, en uit de cijfers blijkt dat de kosten voor inwoners de komende jaren weer gaan oplopen.De volgende beeldvormende raadsvergadering staat gepland op donderdag 28 oktober as.. U heeft dan de mogelijkheid tot inspreken over industrieterrein Zevenhont Midden.

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Hondenommetjes

Hondenommetjes

3 jaar lang hebben wij als BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) hier aandacht voor gevraagd. Goed dat dit binnen de buitenruimte plannen een plek heeft gekregen. Lees ook; https://www.destadskoerier.nl/reader/21663

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Denk mee!

Denk mee!

Denk mee!

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Column Samen Spelen

Column Samen Spelen

Twee weken geleden bracht een inwoonster het buitenspelen onder de aandacht van ons als raadsleden. Hoe belangrijk het is om ruimte voor speelplaatsen te hebben en deze te behouden. Een plek waar gespeeld kan worden, hoe een buitenspeelplek een beleving kan zijn en waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten.

Buitenspelen moet de komende jaren flink concurreren met andere zaken in de openbare ruimte. De gemeente moet in het kader van de Omgevingswet zeer binnenkort via een visie werken aan Omgevingsplannen (ter vervanging van de bestemmingsplannen) . Als raadsleden moeten wij daarover buitengewoon goed nadenken en zullen  veel belangen moeten worden meegewogen. Hierdoor zal buitenspelen moet opboksen tegen bijvoorbeeld parkeerplaatsen, woningbouw, ruimte voor fietsers en andere openbare zaken. Kortom, er staat behoorlijk wat druk op de openbare ruimte en dus kunnen belangen tegenstrijdig zijn.

En dat is jammer, want speelplekken bieden, naast een legio gezondheids- en sociale voordelen, ook een kans om jonge en ook de eenzame (oudere) inwoners te betrekken bij hun omgeving.  Hun stem in deze wordt niet altijd goed gehoord terwijl dit onderwerp vooral hen aangaat. Het was dus een prima moment tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 14 dagen geleden dat de raadleden het belang van buitenspeelplaatsen anno 2021 onder de aandacht werd gebracht. En dat was nodig ook, want ooit waren we zelf van die dartelende en rennende jonkies. Zand in oren, onder de nagels en in schoenen. Schommelden we meters hoog en sprongen we op het hoogtepunt er van af, gedroegen we ons als rebel op de glijbaan, draaiden we net zo lang rondjes op het draaitoestel totdat we alle richtingen op duizelden of zaten we vast in het klimrek. Speelactiviteiten buiten als vermaak waar we onze vaardigheden, samen met anderen, ten volle konden benutten.

Terug naar het heden en toekomst. Wat is de visie van de raad op de omgeving? Wat is uw visie op de omgeving? Welke afweging wordt er gemaakt en vooral met welke reden? Belangrijk vinden wij als fractie BGZ dat u als inwoner een stem heeft binnen het Omgevingsplan. Dat u bij het Omgevingsplan vanaf het begin kunt meedenken en doen. Uw idee, uw wens en inbreng over bijvoorbeeld speelplekken of parkeren is van groot belang voor de inhoud van het Omgevingsplan. En mocht u willen spelen; 17 oktober 2021 staat De grote Samenspeeldag gepland. Want samen spelen maakt het verschil. Daar kan de politiek nog wat van leren.

Fractie BGZ

Eelko Felix, Kira Fijn, Bastiaan Tamminga

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws

Informatieavond

Informatieavond

Om een goed beeld te vormen mèt input van inwoners, spreken de raadsleden op maandagavond 13 september as. over een voorliggend besluit om een tapijtfabriek op Zevenhont Zuid in Genemuiden te realiseren. Deze informatieavond begint om 19.30 uur. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken over dit onderwerp. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór maandag 13 september 12:00 uur aan via griffie@zwartewaterland.nl.

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws