Privacy protocol

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving

Elke vereniging verzamelt persoonsgegevens. Denk aan contactgegevens en bankrekeningnummers van leden en donateurs. De AVG maakt een onderscheid tussen deze ‘gewone’ persoonsgegevens en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Die laatste zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn – zoals politieke opvattingen. De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of als er een specifieke uitzondering van toepassing is. Die uitzonderingsgrond geldt onder andere voor politieke verenigingen. De Handleiding AVG vermeldt hierover (paragraaf 4.5): “Instanties zonder winstoogmerk (stichtingen, verenigingen) die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam zijn, mogen in het kader van hun gerechtvaardigde activiteiten bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken van hun leden, voormalige leden en personen die in verband met de doelen van de instantie regelmatig contact met de instantie onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ledenadministratie van een vakbond of politieke partij.”

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland heeft in een privacystatement omschreven op welke wijze zij met uw gegevens omgaat en wat u als lid kunt doen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Lees hieronder onze privacy verklaring.

Deze privacyverklaring informeert u onder ander hoe Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toepassing als persoonsgegevens worden gebruikt. Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving. Voor Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland is de AVG streng. Omdat bij ons geregistreerd staan als lid of belangstellende politieke opvatting weerspiegelt. De wetgever heeft een categorie van zeer privacygevoelige gegevens gemaakt. Politieke opvatting is een voorbeeld uit deze categorie bijzondere persoonsgegevens. Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland neemt haar verantwoordelijkheden daarom zeer serieus.

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland mag persoonsgegevens van leden en belangstellenden verwerken op grond van artikel 9:2d uit de AVG. Er zijn wel twee voorwaarden:  
1) het gebruik is voor gerechtvaardigde activiteiten 
2) de persoonsgegevens worden in principe niet verstrekt aan derden buiten Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland verwerkt alleen persoonsgegevens die passen op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt. Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland voert passende technische en organisatorische maatregelen uit, om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland: verantwoordelijk en contact

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals opgesomd in deze privacyverklaring. Als u contact wilt opnemen met Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland, voor vragen aangaande privacy:

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland

Website: https://www.buitengewoonzwartewaterland.nl/
E-mailadres: info@buitengewoonzwartewaterland.nl

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van doeleinden. Persoonsgegevens die tot Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland komen, die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden:

 Het bijhouden van de ledenadministratie en de contributieheffing

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 Naam

 Adres

 Postcode

 Woonplaats

 Telefoonnummer

 E-mailadres

 Telefoon

 Mobiel

 Geboortedatum

 Specialisme(s)

 Bankrekeningnummer (t.b.v. de contributie)

 Aanspreektitel: Dhr. of Mevr.

Leden:
Verplicht: Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens en lidnummer.
Niet verplicht: geboortedatum, telefoonnummer, mobiel, e-mailadres, specialisme.

Belangstellenden:
Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland verwerkt alleen persoonsgegevens van belangstellende voor het versturen van de Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland-nieuwsbrief.
Verplicht: e-mailadres
Niet-verplicht: naam

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland verwerkt persoonsgegevens van leden voor het beheren van de ledenadministratie, het beheren van financiële administratie, (geanonimiseerd) archivering voor historische of wetenschappelijke doeleinden of wettelijke plichten.

De persoonsgegevens in de ledenadministratie worden voor de volgend doelstellingen verwerkt:

verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen, communiceren met leden over onderwerpen die de partij aan gaan, communicatie tussen leden voor de doeleinde van Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland mogelijk maken en innen van contributies.

Daarnaast verwerkt Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland e-mailadres van belangstellenden, nadat zij deze gegevens hebben opgegeven, om hen een nieuwsbrief te sturen. De naam wordt verzameld om personen in de nieuwsbrief met hun naam aan te spreken.

Persoonsgegevens die tot Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland komen, die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De persoonsgegevens van leden zijn in te zien door:


Leden van het hoofdbestuur Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland ten uitvoering van de ledenadministratie en de financiële administratie.
De persoonsgegevens verzameld voor het versturen van de nieuwsbrief zijn worden automatisch toegevoegd en verwijderd uit de verzendlijst. Medewerkers hebben in principe geen reden om deze lijst in te zien, maar hebben deze mogelijkheid wel.

Derde landen

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland zendt nooit persoonsgegevens door naar derde landen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Als persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, verwijdert Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland deze. Bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) moeten op grond van wettelijke eisen tien jaar worden bewaard.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Als persoon waarover de persoonsgegevens gaan heeft u privacyrechten. Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland helpt u graag bij het uitoefenen van uw privacyrechten. Neem gerust contact op, de noodzakelijk contactgegevens vindt u aan de start van deze privacyverklaring.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris gegevensbescherming Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland.

Vereniging Buitengewoon Zwartewaterland kan in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit vast te stellen.

Toestemming intrekken

Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief kunt u zich onderaan elke nieuwbrief uitschrijven. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als veranderingen in onze organisatie of de wet dit noodzakelijk maken. Bij grote wijzigingen informeren wij u daarover.

© 21 juni 2020