1. Bestuur

BGZ staat voor een open, begrijpelijke manier van politiek bedrijven. Integriteit staat daarbij voorop. De lokale overheid is er voor de inwoner en dient een betrouwbare en bereikbare partner te zijn. Consistent beleid is nodig en men moet zich kunnen en willen verantwoorden. Wij streven naar een cultuuromslag in de aanpak van communicatie naar de inwoner toe.

De tijd van ‘wij weten wat goed voor u is’ ligt achter ons. ‘Hoe kunnen wij u helpen’ en hoe communiceren wij regelmatig en op tijd dient de norm zijn. Dit kan ergernis, onvrede, weerstand en rechtszaken op voorhand voorkomen, en, niet in de laatste zin, bespaart veel energie, tijd en geld.

 Onze speerpunten:

  • Integer, betrouwbaar, zorgvuldig en transparant bestuur van gemeenteraad en ambtelijke organisatie.
  • Meer dualisme; B&W bestuurt, Raad controleert.
  • Doelen vaststellen op basis van visie, vóórdat processen ingang gezet worden.
  • Inwoners, jong en oud, persoonlijk benaderen en actief laten meedenken en doen bij ophanden zijnde veranderingen.
  • Lokale democratie.

Toelichting

Integriteit
Voor BGZ is integriteit van het allergrootste belang. Het gemeentebestuur dient open en transparant te zijn. BGZ wil meer dualisme. B&W bestuurt, Raad controleert. Niet alleen maar luisteren naar de meerderheid; ook luisteren naar de wijsheid van de minderheid. Het is nodig dat onze gemeente 100% betrouwbaar, zorgvuldig, transparant en integer is. U, als inwoner van Zwartewaterland, moet te allen tijde kunnen rekenen op een overheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk, die voldoet aan deze eisen. De gemeente is er voor de inwoner! Daarvoor nodig is dat de ambtelijke organisatie over voldoende menskracht met lokale affiniteit en deskundigheid beschikt.

Actief meedenken en doen
BGZ streeft naar een bestuurlijk handelen dat zich kenmerkt door openheid, doelmatigheid en effectiviteit. Hierbij dient sprake te zijn van vroegtijdige betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden (samen!). Alsmede voldoen aan alle eisen die de wet voorschrijft. Dát, gezamenlijk iets aanpakken, zorgt voor minder bezwaren, minder procedures waardoor verspilling van belastinggeld verminderd.

Lokale democratie
De gemeente is er voor inwoners en hun organisaties. BGZ vindt het belangrijk dat de gemeente serieus luistert naar al haar inwoners. BGZ steunt initiatieven (zoals scholierenverkiezingen, educatieve programma’s over democratie) waarin de jongere generatie mee kan praten en kan denken over het besturen van gemeente. Het (meer dan eens) uitnodigen van voortgezet onderwijs leerlingen in de raadszaal kan hiertoe een begin zijn.

Samenwerking
Uitgangspunt van samenwerkingsverbanden in de regio is dat je samen sterk staat. Voor wat betreft uitvoerende taken is dat een goede zaak. Wanneer het gaat om beleidsbepalende bevoegdheden vindt BGZ dat deze niet zondermeer moeten komen te liggen in dergelijke samenwerkingsverbanden. BGZ vindt dat die bevoegdheden binnen de gemeente en bij haar inwoners dienen te blijven. Regioverbanden mogen wat betreft BGZ geen nieuwe bestuurslaag worden. Dit werkt vertragend, leidt tot onnodige bureaucratie en kost de inwoners geld.