Bijdrage BGZ Begroting 2021

Bijdrage BGZ Begroting 2021

Het is goed te constateren dat het College uitvoering heeft gegeven aan de kaders die de Raad afgelopen
zomer heeft vastgesteld en deze nu resulteren in een sluitende begroting. Complimenten aan de ambtelijke
organisatie dat ook dit in de digitale omgeving inzichtelijk is gemaakt. Het College heeft de begroting
opgedeeld in thema’s. Als BGZ willen we er een aantal benoemen.

Binnen het Thema Levendig en Vitaal geeft u invulling aan het Buitenruimteplan. Zo dat de leefomgeving
van inwoners kwalitatief verbetert. Voldoende en naar behoefte ingerichte speelplaatsen en
hondenwandelroutes zijn daar een voorbeeld van. Tevreden zijn wij dat het College uitvoer heeft gegeven
aan ons idee en de wens van inwoners, om net als in Kampen, hondenuitlaatroutes i.c.m. afvalbakken in
kaart te brengen en te realiseren.

Op sportief vlak heeft u een Sportakkoord gemaakt en afgestemd met Zwartewaterlandse sport – en
beweegaanbieders. BGZ ziet hierin ook een verantwoordelijkheid voor u als College en ons als Raad.
Wanneer we, om welke reden dan ook, besluiten een bestaande buitensport/ of spel locatie anders in te
vullen, dan hebben we, wat BGZ betreft, de plicht alternatieven te omarmen en initiatiefnemers mogelijkheden
te bieden. Zeker met een dergelijk sportakkoord in de hand waarin buitenbewegen expliciet benoemd
is. Denk hierbij, u niet onbekend, aan bijvoorbeeld de fietscrossbaan in Hasselt welke plaats gaat maken voor
parkeerplaatsen maar ook aan geheel nieuwe initiatieven zoals bijv. een urban sportpark van waar uit de
jeugd bediend kan worden.

Bij het thema Zorg voor kinderen en jongeren heeft u net aangegeven €150.000 voor 2000uur begroot heeft.
U heeft zich als College hierover recent expliciet uitgesproken, we hebben het er net ook over gehad en we
komen er binnenkort als Raad over te spreken. BGZ denkt dat het tijd is om het raadsvoorstel uit 2016 eens
onder de loep te nemen. De thema’s benoemd destijds zijn wellicht nog wel van deze tijd, maar wanneer er
nu al enige tijd behoefte is aan andere, veelzijdige activiteiten voor wellicht ook andere leeftijdsgroepen, is
daar dan in deze begroting financieel ruimte voor?

BGZ heeft een Vitaal centrum en bijbehorende kernen hoog in het vaandel staan en uw College geeft voor
2022 een aantal belangrijke opgave uit de leefbaarheidsplannen aan. Wanneer denkt u de overige opgave
te kunnen realiseren? Zoals de hangplek voor de jeugd. Of voor de ouderen?

Binnen het thema Openbaar vervoer gaat u voor een goede bereikbaarheid en gaat u al uw invloed
Provinciaal uitoefenen om doelen te bereiken. Wat zijn die doelen dan? Met 1 keer per dag een bus van Zwolle naar onze kernen en vice versa is
Zwartewaterland bereikbaar, maar is dat ook uw doel en de wens van inwoners? Gaat het om meer
verbindingen, vaker een bus? Waar moeten we aan denken? Gaan we de veerpont vaker laten varen zodat
Bushalte De Noorder in Zwartsluis gebruikt kan worden voor een verbeterde verbinding met het openbaar
vervoer?

Van de 62 miljoen die we als gemeente uitgeven, wordt 24 miljoen aan het thema Sociaal Sterk besteed,
bijna 40% van de totale uitgaven en de tekorten nemen helaas nog niet af! Daarbij, 2 miljoen meer dan vorig
jaar. Dat inwoners van Zwartewaterland zorg nodig hebben, uiteraard, en dat we een sociale gemeente
willen zijn, ook, en dat er taken vanuit het Rijk naar gemeenten zijn gekomen en geld kosten, dat weten we
ook. Vooralsnog lijken we dit te accepteren of nog geen andere oplossing te hebben. Als Raad hebben we
de taak om ook naar dit domein kritisch te blijven kijken. En dat willen we ook, dat hebben we als Raad
eerder uitgesproken. We zijn als Raad nog steeds in afwachting van de nieuwe wijze waarop het College de
Raad met regelmaat overzichtelijk gaat informeren over de geldstromen in dit domein. En dus de vraag aan
het College of daar zicht op is, wanneer de Raad over de geldstromen in het Sociale Domein, in een nieuwe
stijl, wordt geïnformeerd.

Financieel gezond willen we zijn en de daarbij horen ook heffingen die de inwoners gaan betalen. We
hebben het eerder benoemd en blijven ons afvragen of het hanteren van een andere systematiek m.b.t. de
rioolheffing verstandig is. Herinvesteringen blijven zich voordoen en nu maar hopen dat er volgend jaar toch
geen hoge nood is.

Tot slot, aan het thema Dienstbaar wordt (nog steeds) het minste geld aan uitgegeven. En daar is nog wel
een slag te maken. Wat BGZ betreft zijn we die excellente gemeente die altijd betrouwbaar, eenvoudig,
begrijpelijk èn op tijd communiceert met haar inwoners. Communicatie gaat immers niet enkel over zenden
en ontvangen maar over begrijpen en verbinden. Tot zover voorzitter.

verkiezing#verkiezingen#gr2022#kies#100%lokaal#stem#uw belang#stem lijst 4#stem BGZ#BGZ

https://www.facebook.com/BuitenGewoonZwartewaterland
https://twitter.com/BuitenGewoonZw
https://www.instagram.com/buitengewoonzwartewaterland/
https://www.zwartewaterland.nl/nieuws