Kadernota 2020

Kadernota 2020

Donderdag jl. vroeg BGZ in de raadsvergadering expliciet aandacht voor de verkeersveiligheid en de rondslingerende hondendrollen in onze gemeente. Ook de verhoging van de OZB kwam breed aan de orde. Daarover later meer.

In de achterliggende weken ontving BGZ van diverse inwoners uit onze gemeente bericht en zorgen over langdurig bestaande onveilige verkeerssituaties in onze gemeente. Onlangs stelde de fractie er nog vragen over aan het College. Die antwoorden wachten we nog even af.
De wethouder heeft in de raadsvergadering toegezegd in het najaar te komen met een uitvoeringsprogramma als het gaat om de verkeersveiligheid. BGZ pleitte er voor dat het in een dergelijk programma vooral dient te gaan om de verkeersveiligheid binnen de gemeentegrenzen. Heeft u te maken met een verkeersonveilige situatie in uw directe omgeving? En denkt u dat aanpassing van rijgedrag niet voldoende werkt? Breng het onder de gemeentelijke aandacht. Wellicht kan bijv. een verkeersbord een wereld van veiligheidsverschil maken.

Ook de berichtgeving en reacties op o.a. social-media in de achterliggende tijd over de rondslingerende hondendrollen loog er niet om. Ook inwoners die hebben geparticipeerd in de zg. Ontmoetingen hebben aandacht gevraagd voor deze problematiek. Het eerste resultaat is dat er een pilot met honden-afvalbakken is gestart in Zwartsluis.
BGZ, samen met een aantal oppositiepartijen, vinden dat het tijd wordt dat de hondenbelasting daadwerkelijk wordt besteed aan voorzieningen en niet in de pot algemene reserves beland. Wat hen betreft mag de pilot uitge(d)rold worden in de gehele gemeente op plekken waar veel honden uitgelaten worden

Uw brief aan de gemeente(raad)’

Uw brief aan de gemeente(raad)’

Kent u die nieuwsberichtjes waarin gesproken wordt over post die na jaren alsnog bezorgd wordt op het juiste adres? Ik vind het prachtige berichtjes. Het heeft iets mystieks maar bovenal getuigt het er van dat iemand er alle moeite voor doet dat het kaartje of de brief wordt bezorgd op het juiste adres en bovendien onder de aandacht van de ontvanger wordt gebracht.

Zo werkt het ook met brieven die u als inwoner stuurt aan raadsleden. Deze brieven zijn terug te vinden onder de ‘ingekomen stukken’ als bijna laatste agendapunt op onze raadsagenda. Het zijn brieven met uiteenlopende onderwerpen. Soms wordt er door het College voorgesteld dat zij zelf die brief afhandelen en vaak staan uw brieven onder het kopje ‘voor kennisgeving aannemen’.

Als BGZ-fractie zien we het als één, zo niet de belangrijkste taak: u als inwoner vertegenwoordigen. Nou, dan lezen wij zeker uw brief en bij aanleiding stellen wij daar op z’n minst een vraag over aan het College, ook al is de raadsvergadering bijna ten einde. Vervolgens kan uw brief door raadsleden als bespreekpunt voor een volgende vergadering worden geagendeerd. U vertegenwoordigen is hoe dan ook een voorwaardelijk ingrediënt dat niet mag missen in onze werkethos.

Onder datzelfde agendapunt van ‘ingekomen stukken’ staan ook brieven van het College aan de Raad(sleden). Veelal informerende brieven. Zo werden wij afgelopen raadsvergadering geïnformeerd over de afhandelingstermijn van brieven. Brieven die de gemeente ontvangt van u als inwoner. Dat het afhandelen van ingestuurde brieven steeds langer duurt. Nou kan dat allerlei (legitieme) redenen hebben, echter, nu werd er aangegeven dat de belangrijkste verklaring schuilt in het ‘onvoldoende gedisciplineerd administratief afhandelen van stukken’….

Nu sprak ik in een eerdere column over samen. Samen ons richten op de samenleving. Zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn. In onze BGZ-beleving betekent dat uw brief niet (tijdelijk) genegeerd wordt en je als inwoner niet (heel lang) in de wacht wordt gezet. Daar is niets mystieks aan. Dat hoort gewoon bij verantwoordelijkheid en werkethos.

BGZ is en blijft er voor u. Wij ontmoeten u graag, al dan niet digitaal.

Kira Fijn
BGZ

Jeugd Hasselt: joepie een camping, maar ook graag de crossbaan behouden!

Jeugd Hasselt: joepie een camping, maar ook graag de crossbaan behouden!

Wat betekent de komst van de stadscamping in Hasselt voor de fietscrossbaan?

Dit zijn de vragen die wij aan het college gesteld hebben:
-Deelt het College onze mening dat de fietscrossbaan een prima sportieve vrijetijdsbesteding is voor de jonge jeugd?
-Kan het College de jonge jeugd aangeven of de fietscrossbaan op de huidige locatie behouden blijft wanneer de stadscamping gerealiseerd wordt?
-Zo niet, is het College bereid een andere locatie in Hasselt ter beschikking te stellen voor een dergelijke fietscrossbaan?
-Zo ja, op welke termijn (na aanvang realisatie stadscamping) en zo nee, graag uw toelichting. – Is het College bereid om de jonge jeugd te betrekken wanneer er een alternatieve locatie aangeboden kan/gaat worden?

Ambitieuze fietsagenda

Ambitieuze fietsagenda

Vandaag in het kader van de op handen zijnde ‘ambitieuze fietsagenda’ van het College, zelf maar eens bekeken hoe een aantal fietspaden en bijbehorende bebording er bij ligt en staat. Het Zwartewaterrondje via de kernen met een uitstapje via Zwartewaterklooster en Om de WeedeHasselt was, op wat ‘ slordige bebording’ na, best aardig te doen. Waar kan/moet het wat u betreft beter/anders?