Raadpraat

Raadpraat

Wonen waaronder Huisvesting van arbeidsmigranten (Internationale medewerkers), en het gemeentelijke Rioleringsplan stonden besluitvormend op de agenda van de Raad afgelopen donderdag. Het bestemmingsplan Wonen is een zg. paraplubestemming geworden. Dit betekent dat dit plan geldt voor geheel Zwartewaterland. De Raad was het eerder met elkaar eens was dat we de druk van overbewoning van 1 woning, met name in de centra van de kernen, in de toekomst moeten uitsluiten. In het plan is nu, als afwijking op de regels, toch een mogelijkheid gecreëerd. Eenmaal voldaan aan een aantal voorwaarden, is het mogelijk dat per straat tot maximaal 10% van de woningen bewoond mag worden door meerdere personen die geen huishouden met elkaar voeren. BGZ bleef bij het standpunt, dat ook uitzonderingen niet wenselijk zijn, ook vanwege o.a. mogelijke parkeeroverlast.Het gemeentelijke rioleringsplan zag er goed uit. Hoewel u als gebruiker hiervan weinig ziet en het wel prettig is wanneer alles goed doorspoelt, zijn investeringen onder de grond nodig. Zeker nu we bovengronds ook steeds meer wateroverlast ervaren, door allerlei oorzaken, is het noodzaak dat het onder de grond op orde is. BGZ had nog wel vragen over de voorfinanciering die is gedaan met behulp van subsidie. Afgelopen zomer hebben de coalitiepartijen de rioolbelasting verlaagd, en uit de cijfers blijkt dat de kosten voor inwoners de komende jaren weer gaan oplopen.De volgende beeldvormende raadsvergadering staat gepland op donderdag 28 oktober as.. U heeft dan de mogelijkheid tot inspreken over industrieterrein Zevenhont Midden.

Column Samen Spelen

Column Samen Spelen

Twee weken geleden bracht een inwoonster het buitenspelen onder de aandacht van ons als raadsleden. Hoe belangrijk het is om ruimte voor speelplaatsen te hebben en deze te behouden. Een plek waar gespeeld kan worden, hoe een buitenspeelplek een beleving kan zijn en waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten.

Buitenspelen moet de komende jaren flink concurreren met andere zaken in de openbare ruimte. De gemeente moet in het kader van de Omgevingswet zeer binnenkort via een visie werken aan Omgevingsplannen (ter vervanging van de bestemmingsplannen) . Als raadsleden moeten wij daarover buitengewoon goed nadenken en zullen  veel belangen moeten worden meegewogen. Hierdoor zal buitenspelen moet opboksen tegen bijvoorbeeld parkeerplaatsen, woningbouw, ruimte voor fietsers en andere openbare zaken. Kortom, er staat behoorlijk wat druk op de openbare ruimte en dus kunnen belangen tegenstrijdig zijn.

En dat is jammer, want speelplekken bieden, naast een legio gezondheids- en sociale voordelen, ook een kans om jonge en ook de eenzame (oudere) inwoners te betrekken bij hun omgeving.  Hun stem in deze wordt niet altijd goed gehoord terwijl dit onderwerp vooral hen aangaat. Het was dus een prima moment tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 14 dagen geleden dat de raadleden het belang van buitenspeelplaatsen anno 2021 onder de aandacht werd gebracht. En dat was nodig ook, want ooit waren we zelf van die dartelende en rennende jonkies. Zand in oren, onder de nagels en in schoenen. Schommelden we meters hoog en sprongen we op het hoogtepunt er van af, gedroegen we ons als rebel op de glijbaan, draaiden we net zo lang rondjes op het draaitoestel totdat we alle richtingen op duizelden of zaten we vast in het klimrek. Speelactiviteiten buiten als vermaak waar we onze vaardigheden, samen met anderen, ten volle konden benutten.

Terug naar het heden en toekomst. Wat is de visie van de raad op de omgeving? Wat is uw visie op de omgeving? Welke afweging wordt er gemaakt en vooral met welke reden? Belangrijk vinden wij als fractie BGZ dat u als inwoner een stem heeft binnen het Omgevingsplan. Dat u bij het Omgevingsplan vanaf het begin kunt meedenken en doen. Uw idee, uw wens en inbreng over bijvoorbeeld speelplekken of parkeren is van groot belang voor de inhoud van het Omgevingsplan. En mocht u willen spelen; 17 oktober 2021 staat De grote Samenspeeldag gepland. Want samen spelen maakt het verschil. Daar kan de politiek nog wat van leren.

Fractie BGZ

Eelko Felix, Kira Fijn, Bastiaan Tamminga

Informatieavond

Informatieavond

Om een goed beeld te vormen mèt input van inwoners, spreken de raadsleden op maandagavond 13 september as. over een voorliggend besluit om een tapijtfabriek op Zevenhont Zuid in Genemuiden te realiseren. Deze informatieavond begint om 19.30 uur. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken over dit onderwerp. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan vóór maandag 13 september 12:00 uur aan via griffie@zwartewaterland.nl.

Raadpraat —nieuws over de priklocatie, parkeerproblemen de Nieuwesluis en de detectielussen Vaartweg-

Raadpraat —nieuws over de priklocatie, parkeerproblemen de Nieuwesluis en de detectielussen Vaartweg-

Afgelopen donderdag tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering, een nieuwe manier van werken, gaf de wethouder aan dat het Teeuwland de mogelijke nieuwe priklokatie wordt. Net voor de zomer stelde BGZ, naar aanleiding van zorgen van inwoners, hier het college vragen over.Enige weken geleden bleek dat de ROVA haar taken niet goed kon uitvoeren in de wijk De Nieuwesluis in Zwartsluis vanwege te veel geparkeerde auto’s in de straat. Al een aantal jaren kent deze wijk parkeerproblemen. De wethouder gaf op vragen van BGZ aan dat er binnenkort 10 extra parkeerplaatsen worden gecreëerd nabij Taanderij/ Scheepsvaartlaan.En dan de detectielussen op beide kruisingen aan de Vaartweg in Hasselt. Sept 2019 voeg BGZ het college of het juist was dat deze defect waren en zo ja of deze gemaakt zouden kunnen worden i.v.m. de veiligheid en doorrijmogelijkheden (van o.a. ook motorrijders). Hierop antwoordde het college positief en deze reparatie zou gelijktijdig plaatvinden met de asfalterings-werkzaamheden van de Vaarweg in september 2020, 1 jaar later dus. Eind november 2020 heeft BGZ aan de wethouder gevraagd of de detectielussen gerepareerd waren (inwoners hadden hun twijfels) en ook hierop antwoorde de wethouder positief. Onze verbazing was dan ook groot toen net na de recente zomervakantie het persbericht kwam dat de Vaartweg in Hasselt ‘ op de schop gaat’ om zo de veiligheid te verbeteren èn dat ook de detectielussen gerepareerd worden….. Afgelopen donderdag vroeg BGZ naar deze gang van zaken. De wethouder had wat moeite met onze vragen. Op de vraag of de detectielussen op de kruisingen Vaartweg volgende week nu daadwerkelijk gemaakt gaan worden was zijn antwoord ; ‘ Ja’! September 2022 maar weer eens vragen…..😉

BGZ wenst u prettige vakantiedagen toe

BGZ wenst u prettige vakantiedagen toe

Inmiddels is ook de Raad met zomerreces. Recent bracht BGZ de priklocaties en de bevolkingsonderzoeksbus in Zwartewaterland, de vaartijden pont Genemuiden , de parkeerproblematiek in Zwartsluis en de (alternatieve) fietscrossbaan in de raad ter sprake. In september staat de 1e raadsvergadering weer op de agenda en gaat onze fractie als volksvertegenwoordigers vol energie voor u aan de slag. Heeft u tussentijd vragen, dan zijn wij bereikbaar via info@buitengewoonzwartewaterland.nl. Minder weergeven

Kadernota 2021

Kadernota 2021

Volledige versie in PDF, download hier

Voorzitter, leden van de Raad, en welkom media en live-stream kijkers en luisteraars,

Lastenverlaging  (Rioolheffing), belastingen

Hoopgevend toiletteren is wat het College de Raad voorstelt. Op zich een hele opluchting….maar is het hanteren van andere systematiek verstandig? Op papier lijken kosten zo gedrukt, maar komen niet overeen met de herinvesteringen die nog gedaan moeten worden en welke in de toekomst zich blijven voordoen. Houden we ons zelf zo niet voor de gek en is er volgend jaar niet toch sprake van hoge nood? Immers, er wordt in deze kadernota al over extra investeringen in het riool gerept.  Daarbij deze heffing nu verlagen en wel structureel alle belastingen jaarlijks met 1,5% ophogen? Waarom niet jaarlijks bezien wat nodig is?

Was het niet eenvoudiger geweest om de OZB te verlagen, zeker nu de bijdragen/kortingen van uit het Rijk lijken mee te vallen, en de SGP dat vorig jaar zelfs voorstelde? Ons heeft u als medestander en we horen graag  in 2e termijn van de SGP hoe zij dit vorm denkt te gaan geven.       We blijven in dezelfde categorie …wat BGZ hoeft de hondenbelasting straks niet doorgespoeld te worden. Voorwaarde is wel dat de gelden het juiste doel krijgen en niet meer verdwijnen in de algemene pot. Want hoe staat het met de hondentoiletten, uitlaatroutes en poepafvalbakken? Waar en wat is gerealiseerd en is dit voldoende?

Leefbaarheid

Verheugd is BGZ in de kadernota te lezen dat er gekozen kan gaan worden voor het scenario ‘openhouden van drie zwembaden’ en dat deze toekomstgericht te verbeteren zijn. Ook dit draagt bij aan de leefbaarheid van de kernen, net als bijvoorbeeld een priklocatie en de bus voor bevolkingsonderzoek. Die leefbaarheid staat bij BGZ hoog in het vaandel, net als bij inwoners. BGZ gaat er van uit dat er veelal invulling gegeven gaat worden aan de vastgestelde plannen en er tegelijkertijd ook ruimte blijft voor initiatieven van inwoners. Juist ook in de buitenruimte. Kijk naar het prachtige inwoners-initiatief voor een alternatieve invulling van de fietscrossbaan in Hasselt en de vele fraaie speeltuinen die Zwartewaterland rijk is. Speeltuinen hebben, zoals bijvoorbeeld de speeltuin aan de Willem Egbertstraat in Hasselt, inmiddels een veel bredere functie. Het zijn duurzame ontmoetingsplekken geworden voor jong en oud, met diverse gebruikers waaronder scholen en kinderdagverblijven. Laten we deze vooral in stand houden en waar mogelijk nog meer verfraaien. 

De  vanuit Provinciale subsidie mogelijk gemaakte stadscheques in Hasselt zien we graag ook uitgerold worden in de overige kernen Zwartsluis en Genemuiden en de buurtschappen, en dan zo mogelijke vanuit het budget van de leefbaarheidsplannen. (of vanuit een andere vrijgemaakte pot). BGZ gaf bij aantreden in de coalitie destijds niet voor niets aan dat deze budgetten ruimer begroot moesten worden. Laten we vooral inwoners  niet enkel het gevoel geven dat ze mee mogen denken. Het Right to Challenge is er niet voor niets; 

                                                                                                                                                                             1

laat inwoners meedenken, meebeslissen en meedoen, ook op de grote vraagstukken en thema’s. We doen dan ook het verzoek aan College; ga daadwerkelijk de oplossingsgerichte samenwerking aan met inwoners. Of het nu gaat om een parkeervraagstuk of een bestemmingsplan. 

Kosten/schulden

Complimenten dat de schuldquote een minder flinke jongen is geworden in de eerste jaren van deze bestuursperiode. 

Kosten moeten nog wel gemaakt worden op het gebied van de energietransitie,  dienstverlening en de omgevingswet en BGZ vraagt zich af of inmiddels alle bestemmingsplannen gereed zijn om ook daadwerkelijk over te gaan in de omgevingswet. De extra formatie binnen externe dienstverlening die nodig is ziet BGZ óók als een investering om goed, en tijdig met inwoners te communiceren en hen juist te informeren. De kosten binnen het Sociaal Domein lopen op; in de achterliggende 3 jaar 3 miljoen meer. Deels door de financiële effecten die Corona met zich meebrengt. BGZ kijkt uit naar de verbetervoorstellen om kosten van het andere deel onder controle te krijgen.  

Kunst & cultuur.

Ons verzoek aan het college, net als vorige week: Blijf de subsidiepot voor Kunst en Cultuur onder de aandacht brengen bij de Zwartewaterlanders. Zeker ook nu er verder nagedacht wordt over een gedenkteken voor de achterliggende Corona-tijd.  Aangezien de jeugd ook goede ideeën heeft over een jeugd-gemeenteraad, ziet BGZ daar ook mogelijk potentie voor kunstenaars-in-wording. Wellicht is nu de tijd rijp dat we juist nu nog meer en weer van de openbare ruimte kunnen gaan genieten en dan zou bijv. een waterkunstwerk in elke kern niet misstaan. Want water is tenslotte het element dat de kernen en buurtschappen met elkaar verbindt.

Incidentele ruimte

U geeft aan ruimte te hebben gevonden (winstneming grondexploitaties) voor incidentele uitgave en stelt voor om een incidentele bijdrage aan de IJsseldelta te doneren. BGZ ziet dit graag iets, nou ja, veel concreter. Waar hebben we het hier over? En waarom? Wat levert het de gemeente concreet op?

Tot slot, 

U doet, zoals u zelf stelt, geen voorstellen voor nieuw beleid in deze kadernota en toch sorteert u al wel vast voor. Wellicht op uitdrukkelijke wens van de PvdA  maar het is natuurlijk de raad in zijn geheel, die straks bij de programmabegroting beslist  hoe en waaraan we geld gaan besteden. Wellicht is een verhard wandelpad onder aan de Stenendijk, waar dit jaar nog begonnen gaat worden met de renovatie, vanuit meerdere oogpunten ook een goed idee. Dit is het laatste tastbare unieke stukje Historische zeewering Zuiderzee in Nederland.

Wat wel nieuw is dat we als Raad een nieuwe manier van werken voorstaan. Daarover is BGZ, op geheel eigen wijze, hoopvol. ;-). Voorzitter, aan een ieder dank die aan deze kadernota heeft gewerkt, tot zover in eerste termijn, het papier is even op.