2. Economie en Lokaal bedrijfsleven

Zwartewaterland is een MKB vriendelijke gemeente wat te zien is aan de hoge notering op de landelijke ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten. De ondernemers in onze gemeente zorgen voor een goede werkgelegenheid.

 Al vele generaties lang zijn ondernemers, waaronder familiebedrijven, in de gemeente Zwartewaterland aanwezig. Het zijn allen ondernemers die hard werken, risico’s durven te nemen, meedenken en innoveren. Hierin ligt tegelijk ook een uitdaging daar waar het gaat om een duurzame toekomst. Productie moet schoner en het energieverbruik moet lager worden. Het is daarom nodig te investeren in nieuwe technieken en nieuwe mogelijkheden. Juist daar kan een overheid helpen door te zorgen voor voldoende ruimte om te investeren.

Onze speerpunten:

  • Zorgvuldige uitgifte bedrijventerreinen (koppelen aan directe werkgelegenheid).
  • Mogelijk maken van een ondernemende binnenstad.
  • Bedrijfsverzamelgebouwen voor (startende) ondernemers in de drie kernen.
  • Ondersteunen van het vergroten van de duurzaamheid.
  • Horeca ruimte geven om te ondernemen.

Toelichting

Bedrijventerreinen
Onze gemeente is (licht) groeiende. Om werkgelegenheid te blijven bieden aan een groeiende groep inwoners hebben ondernemers ruimte nodig om te kunnen groeien. Hiervoor is nodig dat bedrijven, bestaand en nieuw, in onze gemeente terecht kunnen. Echter, omdat onze (potentiële) voorraad bedrijfsterreinen beperkt is, wil BGZ een zorgvuldige uitgifte. BGZ geeft daarom de voorkeur aan bedrijven die duurzaam zijn en direct bijdragen aan directe werkgelegenheid in de gemeente. Gemengde functies moeten daarbij mogelijk zijn. Aandachtspunt bij de industrieterreinen is de ontsluiting. In het algemeen is de OV-ontsluiting onder de maat en specifiek aandacht bij Zevenhont verdienen de aansluiting op de N759 en de fietsverbinding vanaf Cellemuiden.

Ondernemende binnenstad
Binnensteden in Nederland, en dus ook in Zwartewaterland, staan onder druk. Het winkelbestand in onze gemeente is, net als op veel plekken, flink teruggelopen. Onder druk van ketendominantie, internetverkoop en vastgoedoverdaad is de binnenstedelijke leegstand fors toegenomen, met name in de afgelopen crisisjaren. Daar komt nog bij dat door deze negatieve winkelspiraal de bedrijfsopvolging van vader op zoon een stuk minder vanzelfsprekend is geworden.

Maar er is meer gaande. Ook de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en investeringen in de openbare ruimte en leefbaarheid spelen een grote rol in de verschraling van de stadscentra. Volgens BGZ dient er voor elke kern in Zwartewaterland een uniek plan te zijn. Een (toekomst)plan waarin ruimte is voor gezamenlijke acties van bedrijven en mensen. De gemeente kan met een beschikbaar loket prima actief in oplossingen meedenken wanneer initiatiefnemers tegen een barrière aanlopen. Een plan waarin verloedering wordt tegengegaan, plaats is voor groene ruimte, waar ingezet wordt op de kracht van kunst en cultuur en waar gewoond kan worden boven winkels, zorgt voor levendigheid.

BGZ is een voorstander van het voorkomen en terugbrengen van leegstand. Voor de korte termijn zijn flexibele bestemmingsplannen hierin bijvoorbeeld een mogelijke oplossing om zo makkelijker functies te transformeren. Ook ruimte voor creatieve oplossingen voor leegstand zijn welkom. Niet alle panden die leegstaan krijgen direct een nieuwe langdurige bestemming. Flexibele oplossingen moeten mogelijk zijn waarbij te denken valt aan pop-up store en tijdelijk ondernemerschap. Inspelen op nieuwe situaties en veranderingen vergt creativiteit. Zowel van gemeente als ondernemer. BGZ is van mening dat ondernemers en gemeente niet mogen vastlopen in regels die niet mee veranderen.

Startende ondernemers
Ook Zwartewaterland telt veel ZZP-ers en startende ondernemers. Voor deze groep ziet BGZ graag  bedrijfsverzamelgebouwen in de verschillende kernen van onze gemeente. Dergelijke gebouwen kunnen zorgen voor een prettig ondernemersklimaat, synergie effecten door o.a. kennisdeling en stimuleren economische bedrijvigheid en leefbaarheid in onze gemeente. De gemeente zoekt wat BGZ betreft actief naar locaties en faciliteert daar waar mogelijk.

Duurzaam ondernemen
BGZ wil dat de gemeente ondernemers actief ondersteunt bij het vinden van mogelijkheden om energie te besparen en of op te wekken. De gemeente kan hier zelf het voorbeeld voor zijn. Ook moet de gemeente actief de kennisdeling over duurzaam ondernemen ondersteunen.

Horeca
Horecagelegenheden zijn plaatsen waar mensen samenkomen uit vermaak, om ideeën uit te wisselen en plannen te maken voor de toekomst.  Ze zijn ook belangrijk om toeristen aan te trekken die langer zullen verblijven (en zo meer besteden bij lokale ondernemers). BGZ is blij met ondernemers die hun best doen gasten te voorzien van lekker eten, vertier en gezelligheid. Ondernemers in de horeca dienen daarom zo vrij mogelijk te kunnen ondernemen en de ruimte te krijgen om evenementen te organiseren.