3. Financiën en Belastingen

Het hebben van voldoende geld nu en in de toekomst is een randvoorwaarde. Alleen op die manier kan gemeentelijk beleid uitgevoerd worden en kunnen voorzieningen geboden worden aan inwoners en bedrijven. Voorzichtigheid en efficiënt omgaan met geld van u als belastingbetaler blijft geboden, ook nu het een stuk beter gaat met de economie. Voor het kunnen uitvoeren van gemeentelijk beleid is degelijk financieel beleid noodzakelijk. Onze gemeente dient kritisch te kijken naar uitgaven maar ook naar inkomsten; elke euro kan immers maar één keer uitgegeven worden.

Onze speerpunten:

  •  Gemeentelijke inkomsten moeten in verhouding staan tot het doel.
  •  Minder afhankelijkheid van de grondexploitatie.
  •  Duidelijke politieke keuzes zijn nodig om afnemende inkomsten een halt toe te roepen.
  •  Lasten hooguit met inflatie laten stijgen.

Toelichting

Inkomsten versus uitgaven
De financiële positie van Zwartewaterland staat al een aantal jaren onder druk. Ook op basis van de recente cijfers van de programmabegroting 2017-2022 blijft dat nog even. We staan financieel gezien net niet meer ‘onder water’, maar ruim is het ook niet. Het positieve resultaat dat we de laatste jaren hebben gehaald ontstond met name door eenmalige opbrengsten vanuit de grondexploitatie. BGZ wil daarom een sluitende en beheersbare meerjarenbegroting die zo min mogelijk gebaseerd (en beïnvloed) wordt door eenmalige opbrengsten.

Grondexploitatie
Belangrijk is dus dat we onze afhankelijkheid van de grondexploitatie verder verkleinen. Het kengetal grondexploitatie, dat de afhankelijkheid van een gemeente van grondexploitatie aangeeft, wordt boven de 10 gezien als kwetsbaar. We staan in Zwartewaterland nu op 28 en dalen de komende jaren richting 20. Hier zullen dus extra maatregelen moeten treffen. Het is namelijk niet uit te leggen aan u als inwoner dat u meer belasting moet gaan betalen of voorzieningen gaat kwijtraken doordat de gemeente te veel speculeert met woningbouw of industriegrond.

Belastingen
Als inkomsten afnemen, moet gemeente uitgaven naar beneden bijstellen waarin duidelijke politieke keuzes gemaakt moeten worden. De lasten voor de inwoners en bedrijven dienen in (redelijke) verhouding te staan tot de financiële weerbaarheid van de gemeente enerzijds en de te leveren diensten en het voorzieningenniveau anderzijds. BGZ vindt dat dat de lasten hooguit met het inflatiepercentage mogen stijgen. Ook moet goed gekeken worden naar het nut van belastingen en effectiviteit van de inning.

Gemeentefonds
De gemeente zal zich, samen met andere gemeenten (bij voorkeur via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), nog nadrukkelijker sterk maken voor voldoende structurele financiële middelen verstrekt door het Rijk. Dit is belangrijk om op kwalitatief goed niveau uitvoering te geven aan de toenemende hoeveelheid wettelijke taken.