Kadernota 2020

Kadernota 2020

Donderdag jl. vroeg BGZ in de raadsvergadering expliciet aandacht voor de verkeersveiligheid en de rondslingerende hondendrollen in onze gemeente. Ook de verhoging van de OZB kwam breed aan de orde. Daarover later meer.

In de achterliggende weken ontving BGZ van diverse inwoners uit onze gemeente bericht en zorgen over langdurig bestaande onveilige verkeerssituaties in onze gemeente. Onlangs stelde de fractie er nog vragen over aan het College. Die antwoorden wachten we nog even af.
De wethouder heeft in de raadsvergadering toegezegd in het najaar te komen met een uitvoeringsprogramma als het gaat om de verkeersveiligheid. BGZ pleitte er voor dat het in een dergelijk programma vooral dient te gaan om de verkeersveiligheid binnen de gemeentegrenzen. Heeft u te maken met een verkeersonveilige situatie in uw directe omgeving? En denkt u dat aanpassing van rijgedrag niet voldoende werkt? Breng het onder de gemeentelijke aandacht. Wellicht kan bijv. een verkeersbord een wereld van veiligheidsverschil maken.

Ook de berichtgeving en reacties op o.a. social-media in de achterliggende tijd over de rondslingerende hondendrollen loog er niet om. Ook inwoners die hebben geparticipeerd in de zg. Ontmoetingen hebben aandacht gevraagd voor deze problematiek. Het eerste resultaat is dat er een pilot met honden-afvalbakken is gestart in Zwartsluis.
BGZ, samen met een aantal oppositiepartijen, vinden dat het tijd wordt dat de hondenbelasting daadwerkelijk wordt besteed aan voorzieningen en niet in de pot algemene reserves beland. Wat hen betreft mag de pilot uitge(d)rold worden in de gehele gemeente op plekken waar veel honden uitgelaten worden