Kadernota 2021

Kadernota 2021

Volledige versie in PDF, download hier

Voorzitter, leden van de Raad, en welkom media en live-stream kijkers en luisteraars,

Lastenverlaging  (Rioolheffing), belastingen

Hoopgevend toiletteren is wat het College de Raad voorstelt. Op zich een hele opluchting….maar is het hanteren van andere systematiek verstandig? Op papier lijken kosten zo gedrukt, maar komen niet overeen met de herinvesteringen die nog gedaan moeten worden en welke in de toekomst zich blijven voordoen. Houden we ons zelf zo niet voor de gek en is er volgend jaar niet toch sprake van hoge nood? Immers, er wordt in deze kadernota al over extra investeringen in het riool gerept.  Daarbij deze heffing nu verlagen en wel structureel alle belastingen jaarlijks met 1,5% ophogen? Waarom niet jaarlijks bezien wat nodig is?

Was het niet eenvoudiger geweest om de OZB te verlagen, zeker nu de bijdragen/kortingen van uit het Rijk lijken mee te vallen, en de SGP dat vorig jaar zelfs voorstelde? Ons heeft u als medestander en we horen graag  in 2e termijn van de SGP hoe zij dit vorm denkt te gaan geven.       We blijven in dezelfde categorie …wat BGZ hoeft de hondenbelasting straks niet doorgespoeld te worden. Voorwaarde is wel dat de gelden het juiste doel krijgen en niet meer verdwijnen in de algemene pot. Want hoe staat het met de hondentoiletten, uitlaatroutes en poepafvalbakken? Waar en wat is gerealiseerd en is dit voldoende?

Leefbaarheid

Verheugd is BGZ in de kadernota te lezen dat er gekozen kan gaan worden voor het scenario ‘openhouden van drie zwembaden’ en dat deze toekomstgericht te verbeteren zijn. Ook dit draagt bij aan de leefbaarheid van de kernen, net als bijvoorbeeld een priklocatie en de bus voor bevolkingsonderzoek. Die leefbaarheid staat bij BGZ hoog in het vaandel, net als bij inwoners. BGZ gaat er van uit dat er veelal invulling gegeven gaat worden aan de vastgestelde plannen en er tegelijkertijd ook ruimte blijft voor initiatieven van inwoners. Juist ook in de buitenruimte. Kijk naar het prachtige inwoners-initiatief voor een alternatieve invulling van de fietscrossbaan in Hasselt en de vele fraaie speeltuinen die Zwartewaterland rijk is. Speeltuinen hebben, zoals bijvoorbeeld de speeltuin aan de Willem Egbertstraat in Hasselt, inmiddels een veel bredere functie. Het zijn duurzame ontmoetingsplekken geworden voor jong en oud, met diverse gebruikers waaronder scholen en kinderdagverblijven. Laten we deze vooral in stand houden en waar mogelijk nog meer verfraaien. 

De  vanuit Provinciale subsidie mogelijk gemaakte stadscheques in Hasselt zien we graag ook uitgerold worden in de overige kernen Zwartsluis en Genemuiden en de buurtschappen, en dan zo mogelijke vanuit het budget van de leefbaarheidsplannen. (of vanuit een andere vrijgemaakte pot). BGZ gaf bij aantreden in de coalitie destijds niet voor niets aan dat deze budgetten ruimer begroot moesten worden. Laten we vooral inwoners  niet enkel het gevoel geven dat ze mee mogen denken. Het Right to Challenge is er niet voor niets; 

                                                                                                                                                                             1

laat inwoners meedenken, meebeslissen en meedoen, ook op de grote vraagstukken en thema’s. We doen dan ook het verzoek aan College; ga daadwerkelijk de oplossingsgerichte samenwerking aan met inwoners. Of het nu gaat om een parkeervraagstuk of een bestemmingsplan. 

Kosten/schulden

Complimenten dat de schuldquote een minder flinke jongen is geworden in de eerste jaren van deze bestuursperiode. 

Kosten moeten nog wel gemaakt worden op het gebied van de energietransitie,  dienstverlening en de omgevingswet en BGZ vraagt zich af of inmiddels alle bestemmingsplannen gereed zijn om ook daadwerkelijk over te gaan in de omgevingswet. De extra formatie binnen externe dienstverlening die nodig is ziet BGZ óók als een investering om goed, en tijdig met inwoners te communiceren en hen juist te informeren. De kosten binnen het Sociaal Domein lopen op; in de achterliggende 3 jaar 3 miljoen meer. Deels door de financiële effecten die Corona met zich meebrengt. BGZ kijkt uit naar de verbetervoorstellen om kosten van het andere deel onder controle te krijgen.  

Kunst & cultuur.

Ons verzoek aan het college, net als vorige week: Blijf de subsidiepot voor Kunst en Cultuur onder de aandacht brengen bij de Zwartewaterlanders. Zeker ook nu er verder nagedacht wordt over een gedenkteken voor de achterliggende Corona-tijd.  Aangezien de jeugd ook goede ideeën heeft over een jeugd-gemeenteraad, ziet BGZ daar ook mogelijk potentie voor kunstenaars-in-wording. Wellicht is nu de tijd rijp dat we juist nu nog meer en weer van de openbare ruimte kunnen gaan genieten en dan zou bijv. een waterkunstwerk in elke kern niet misstaan. Want water is tenslotte het element dat de kernen en buurtschappen met elkaar verbindt.

Incidentele ruimte

U geeft aan ruimte te hebben gevonden (winstneming grondexploitaties) voor incidentele uitgave en stelt voor om een incidentele bijdrage aan de IJsseldelta te doneren. BGZ ziet dit graag iets, nou ja, veel concreter. Waar hebben we het hier over? En waarom? Wat levert het de gemeente concreet op?

Tot slot, 

U doet, zoals u zelf stelt, geen voorstellen voor nieuw beleid in deze kadernota en toch sorteert u al wel vast voor. Wellicht op uitdrukkelijke wens van de PvdA  maar het is natuurlijk de raad in zijn geheel, die straks bij de programmabegroting beslist  hoe en waaraan we geld gaan besteden. Wellicht is een verhard wandelpad onder aan de Stenendijk, waar dit jaar nog begonnen gaat worden met de renovatie, vanuit meerdere oogpunten ook een goed idee. Dit is het laatste tastbare unieke stukje Historische zeewering Zuiderzee in Nederland.

Wat wel nieuw is dat we als Raad een nieuwe manier van werken voorstaan. Daarover is BGZ, op geheel eigen wijze, hoopvol. ;-). Voorzitter, aan een ieder dank die aan deze kadernota heeft gewerkt, tot zover in eerste termijn, het papier is even op.