7. Natuur en Duurzaamheid

Met het Zwartewater als Natura 2000 gebied dat als een ader door onze gemeente stroomt en de uiterwaarden is natuur nadrukkelijk aanwezig in onze gemeente. Het gebied wordt gekarakteriseerd door een grote biodiversiteit. Deze biodiversiteit is behalve mooi ook nuttig en noodzakelijk en draagt bij aan het welzijn van mensen. Aantasting van deze biodiversiteit en uitputting van natuurlijke bronnen zorgt ervoor dat wij duurzaam dienen om te gaan met onze omgeving.

Onze speerpunten:

  • Natuur beschermen en waar mogelijk gebruik maken van kansen.
  • Gemeente dient zichtbaar voorbeeld zijn wanneer het gaat om duurzaamheid.
  • Agrarische sector stimuleren duurzaam te groeien.

Toelichting

Natuur
Zwartewaterland heeft een aantal karakteristieke en ook beschermde landschappen. De uiterwaarden van het Zwartewater met de Kievitsbloemen, de ‘achterzijde’ van Zwartsluis die één van de toegangspoorten naar de natuurgebieden Weerribben – Wieden vormt. Het Nationaal Landschap polder Mastenbroek met zijn kenmerkende structuur en het open landschap waar veel bijzondere weidevogels voorkomen en het Staphorster veld wat direct aan een groot deel van onze gemeente grenst. BGZ vindt dat we met zorg om moeten gaan met open ruimte en de natuur. Het biedt echter ook kansen. Daar waar mogelijk dienen we het in te zetten ter versterking van een ondergeschoven economische kracht in Zwartewaterland, namelijk recreatie en toerisme.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is nodig maar ook zeker interessant. De gemeente kan dienen als voorbeeld door uitsluitend duurzaam in te kopen. Ook kan de energierekening voor gemeentelijke gebouwen worden teruggebracht door werk te maken van verduurzaming. BGZ wil dat gemeente het voortouw neemt om haar eigen gebouwen en accommodaties duurzaam op te zetten of te verduurzamen. Dat de gemeente dit vervolgens actief stimuleert door kennis, advies en eventueel financiële middelen ter beschikking stellen aan inwoners en ondernemers. Ook kan de gemeente een voorbeeld zijn bij duurzaam inkopen, bijvoorbeeld door alleen bij partijen in te kopen die klimaatbewust zijn, de circulaire economie (hergebruik) ondersteunen, meewerken aan Social Return on Investment (SROI) of Sociale Voorwaarden. Overheids- en verenigingsgebouwen zijn ‘maatschappelijk goed’. Daarom pleiten wij voor een multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen zodat deze optimaal gebruikt kunnen worden.

Agrarisch
Goed en zorgvuldig onderhoud van ons mooie buitengebied vraagt om kennis en visie. Wie weten er beter wat daar speelt dan de bewoners zelf. Door de agrarische sector hierbij te betrekken ontstaan er kansen om dit efficiënt in stand te houden. Dit geldt tevens voor de vrijgekomen agrarische bebouwing. Door deze anders te bestemmen, kunnen we verpaupering voorkomen. BGZ vindt dat we meer open moeten staan voor toeristische bestemmingen, zoals groepsaccommodatie en bed & breakfast, om zo kansen die zich voordoen te benutten. BGZ wil duurzame ontwikkelingen faciliteren. Het buitengebied verdient een goede en veilige bereikbaarheid, waarbij onderhoud van wegen en openbare verlichting zeer belangrijk zijn. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met het steeds groter en zwaarder worden van landbouwvoertuigen.