6. Onderwijs, Verenigingen en Cultuur

Onderwijs en lid kunnen zijn van een vereniging vinden wij belangrijk. Ieder kind verdient een plek waar de basis gelegd wordt te kunnen groeien en leren. De gemeenschappelijke deler is dat iedereen plezier haalt uit het gevoel erbij te horen. Of dit nu sportief of cultureel is. BGZ ziet het liefst dat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school of een vereniging kunnen. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs ongeacht afkomst, voorkeur of genderidentiteit, valide of mindervalide.

Onze speerpunten:

  • Gezonde onderwijs- en verenigingsgebouwen.
  • Verenigingen betrekken bij gemeentelijk verenigingsbeleid.
  • Bewegingsonderwijs dient verankerd zijn op alle basisscholen.
  • Investeren in voldoende en duurzame speelvoorzieningen.
  • Creativiteit stimuleren.
  • Cultuurhistorische waarden dienen zoveel mogelijk worden behouden.
  • Kunst, uitgaande van diversiteit, dient kans te krijgen op zichtbare locaties.

Toelichting

Onderwijs
BGZ vindt dat de basisscholen in Zwartewaterland ook kern-overschrijdend bezig mogen zijn met het bundelen van krachten in plaats van onderscheid te maken op basis van de verschillen. Samenwerking tussen schoolbestuur en gemeente kan noodzakelijk zijn. Zo kan het onderwijs optimaal gebruik maken van bijvoorbeeld gebundelde geldstromen, invulling geven aan het lerarentekort en passende aandacht geven aan kinderen die aangepast/speciaal onderwijs nodig hebben. BGZ vindt dat de gemeente hierin een verbindende rol moet spelen om die samenwerking te stimuleren.

Ook vinden wij dat goed onderwijs alleen gegeven kan worden in gezonde gebouwen. De gemeente heeft wat betreft BGZ samen met de onderwijsinstellingen een investerende rol. Daar waar mogelijk dient duurzaamheid en energiezuinigheid gestimuleerd te worden. Ook vindt BGZ dat het basisonderwijs een plek bij uitstek is om mensen in aanraking te brengen met cultuur (muziek, kunst, toneel). Door cultuureducatie te verankeren in alle soorten onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterk ontwikkeld. Creativiteit is van groot belang voor onze kenniseconomie. BGZ is een voorstander van het aanstellen van een cultuurcoördinator die ervoor zorgt dat cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt op alle basisscholen en die dé gangmaker is van cultuurbeleid en –onderwijs op basisscholen.

Verenigingen
Het deelnemen in verenigingsverband wordt veelal mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. Dit vindt BGZ waardevol en wij vinden dat dit gefaciliteerd moet worden. BGZ is een voorstander van verenigingen die een open karakter hebben en toegankelijk zijn voor alle groepen in onze samenleving. Het terugbrengen van subsidiegelden voor verenigingen doet een beroep op de creativiteit en ondernemendheid van de verenigingen. BGZ ziet hier een kans in de samenwerking tussen verenigingen. Verenigingen kunnen door samen te werken sterker en gezonder worden en kunnen zo beter inspelen op veranderende omstandigheden.

Samenwerking kan leiden tot structureel lagere kosten. BGZ is van mening dat het huidige gemeentelijke sport- en verenigingsbeleid beter en prominenter kan en wil daartoe verenigingen, bestuurders en ondernemers betrekken bij overleg over lokaal verenigingsbeleid en de invoering hiervan. Wanneer het gaat om de verenigingsaccommodaties streven wij naar multifunctionaliteit alsmede naar goede verlichting buiten de accommodaties en duidelijkere bewegwijzering.

Sport
Sporten en bewegen zijn goed voor de gezondheid. Door te sporten en te bewegen wordt de kans op gezondheidsproblemen verminderd en beide zijn onmisbaar zijn voor gezonde en vitale inwoners,  jong of oud, arm of rijk, ongeacht afkomst, met of zonder (lichamelijke) beperking. BGZ is van mening dat sport ook vanuit de overheid gestimuleerd moet worden door o.a. hier vroeg op school mee te beginnen. Sport en bewegen op de basisscholen dienen een gedachtegoed te zijn. Uitgaande van het huidige onderwijsbeleid zouden kinderen op de basisschool 2 x 45 minuten per week bewegingsonderwijs moeten krijgen. Primair is dit een taak van de school zelf. BGZ ziet hierin echter ook een maatschappelijke en actief faciliterende rol voor de BOS-medewerker. BGZ wil ook graag dat het schoolzwemmen weer mogelijk gemaakt wordt.

Agressie tijdens sport tolereert BGZ niet. Fairplay- initiatieven verdienen gemeentelijke ondersteuning. Het waarderen van prestaties op cultureel en sportief niveau leveren een zichtbare bijdrage aan het promoten van onze gemeente.

BGZ wil verenigingen vanuit de gemeente stimuleren en daar waar nodig faciliteren. Investeren in sport en verenigingen zijn vaak een goede investering in welzijn en leefbaarheid. BGZ wil dat deze investering onderdeel is van het gemeentelijke sociale- en welzijnsbeleid.

Speelvoorzieningen
Het is essentieel dat kinderen de tijd en mogelijkheid krijgen buiten te spelen. Speelvoorzieningen vervullen tevens een belangrijke rol in het sociale leven en de contacten daarbij. BGZ is bereid te investeren in speelvoorzieningen en op initiatief van de inwoners. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud. Er dient een duidelijke vraag aanwezig zijn. Een speelruimteplan opgesteld samen met inwoners, is nodig om inzicht te geven in die behoefte. Bij het creëren en vernieuwen van speeltuinen is er in het bijzonder aandacht voor kinderen met een (fysieke) beperking.

Kunst & Cultuur
Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Er zijn meerdere plekken om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met cultuur, waaronder het basisonderwijs (zie speerpunt onderwijs). BGZ vindt dat cultuur en kunst een kans en ruimte dienen te krijgen op zichtbare locaties in de gemeente. Te denken valt aan kunstobjecten ter bevordering van de grachtenbeleving en openbare gebouwen multifunctioneel inzetten waarbij wordt uitgegaan van diversiteit.

Monumenten
Onze gemeente kent vele unieke monumenten. Het zijn tastbare geschiedenisboeken waarvan het belangrijk is dat we ze goed conserveren. Kwaliteit van behoud is echter wel belangrijker dan kwantiteit.