Programma

BGZ staat voor een frisse wind en werkt vanuit de kracht van de samenleving en niet enkel vanuit het gemeentehuis. Inwoners betrekken bij bestuur is voor BGZ cruciaal en dient natuurlijk gedrag te worden. Besturen en kiezen op basis van inhoud in plaats van traditie. De politiek wordt door BGZ bovenal pragmatisch benaderd; ‘Zeg wat je doet, en doe wat je zegt’!

Klik hier voor een pdf van het volledige verkiezingsprogramma.
Klik hier voor een pdf van een samenvatting van het verkiezingsprogramma.

1. Bestuur

BGZ staat voor een begrijpelijke manier van politiek bedrijven. De lokale overheid is er voor u als inwoner en dient een betrouwbare en bereikbare partner te zijn. Consistent beleid is nodig en men moet zich kunnen en willen verantwoorden. Wij streven naar een cultuuromslag in de aanpak van communicatie naar de inwoner toe. Pro-actief, waar nodig persoonlijk en regelmatig contact dient de norm zijn. Dit kan onvrede en rechtszaken op voorhand voorkomen, en, niet in de laatste zin, veel energie, tijd en geld besparen. Klik hier om meer te lezen…

2. Economie en lokaal bedrijfsleven
Onze gemeente behoort tot de top van MKB-vriendelijke gemeenten in Nederland. Ondernemers in onze gemeente zorgen voor goede werkgelegenheid. Hard werken, risico’s nemen, meedenken en innoveren. Ondernemen vergt creativiteit. BGZ vindt dat de overheid daarbij kan helpen door te zorgen voor voldoende ruimte om te ondernemen en waar mogelijk en wenselijk, lokale regelgeving kan worden aanpast. Klik hier om meer te lezen…

3. Financiën en Belastingen
De gemeente dient efficiënt om te gaan met publiek geld. Elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven. Voldoende financiële middelen, voor nu en voor de toekomst, is een randvoorwaarde. Alleen op die manier kan gemeentelijk beleid uitgevoerd worden en kunnen voorzieningen aan inwoners en bedrijven geboden worden. Klik hier om meer te lezen…

4. Ruimte, Wonen en Veiligheid
Het is belangrijk dat iedereen in Zwartewaterland veilig en prettig kan wonen. Meedenken en –doen staan centraal. BGZ wil zich inzetten voor het bevorderen van de vitaliteit en leefbaarheid van alle kernen. Een goede mix van duurzame bestaande en nieuwe woningen, huur én koop. BGZ wil dat de gemeente toeziet op de bouw van voldoende senioren- en starterswoningen. In veiligheid dient constant geïnvesteerd te worden en er dient een digitaal meldpunt te komen voor aantasting van uw leefomgeving. Klik hier om meer te lezen…

5. Sociaal
De inwoner staat voor BGZ centraal. Hieruit vloeit onder meer keuzevrijheid in de zorg voort. Wanneer er situaties voordoen waar hulp nodig is, dient gemeente een vangnet te bieden om samen tot passende zorg te komen. Of het nu gaat over zorg (incl. participatie), geld (armoede en schuld-hulpverlening) of ondersteuning (WMO). Maatschappelijke initiatieven en activiteiten die gericht zijn op gezondheid en welzijn worden door BGZ ondersteund. Initiatieven van de jeugd dienen te worden ondersteund waarbij vraaggericht te werk wordt gegaan. Klik hier om meer te lezen…

6. Onderwijs, Verenigingen en Cultuur
Onderwijs en lid kunnen zijn van een vereniging, liefst dicht bij huis, is belangrijk. Ieder kind, ongeacht onderwijsniveau, afkomst, voorkeur, genderidentiteit, valide of mindervalide verdient een plek waar de basis gelegd wordt om te kunnen groeien en leren. BGZ is voorstander van meer speelvoorzieningen en wil ruimte bieden aan kunst en cultuur op zichtbare locaties. Klik hier om meer te lezen…

7. Natuur en Duurzaamheid
Natuur, met een grote biodiversiteit, is nadrukkelijk aanwezig in onze gemeente. Deze biodiversiteit is behalve mooi ook nuttig en noodzakelijk en draagt bij aan het welzijn van ons allen. Aantasting van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke bronnen zorgt ervoor dat wij duurzaam dienen om te gaan met onze omgeving. De gemeente dient hierin een voorbeeld te zijn. Klik hier om meer te lezen…

8. Recreatie & Toerisme
Het Zwartewater verbindt de drie kernen van onze gemeente met elkaar. Zwartewaterland zou zich meer mogen profileren als gemeente met aantrekkelijke stadjes in de IJsseldelta, met een prachtige natuurlijke omgeving vol mooie wandel, vaar- en fietsroutes. In combinatie met de rijke historie van elk van de drie kernen, biedt Zwartewaterland volop mogelijkheden en kansen voor recreatie en toerisme. Klik hier om meer te lezen…