4. Ruimte, Wonen en Veiligheid

Het is belangrijk dat iedereen in Zwartewaterland veilig en prettig kan wonen. BGZ wil zich inzetten voor het behoud van de vitaliteit van alle kernen. Een goede mix van duurzame bestaande en nieuwe woningen, huur en koop, voor nu en in de toekomst is noodzakelijk. BGZ wil dat de gemeente toeziet op de aanwezigheid en bouw van voldoende senioren- en starterswoningen. Daar waar we wonen en verblijven is leefbaarheid en veiligheid van groot belang. In de kwaliteit veiligheid dient constant geïnvesteerd te worden.

 Onze speerpunten:

  • Het (duurzaam) bouwen van voldoende senioren – en starterswoningen.
  • Bij nieuwe bouwprojecten, openbare gelegenheden en in de centra actief aandacht voor parkeernorm auto, fiets en aangepaste vervoersmiddelen.
  • Digitaal meldpunt voor aantasting leefomgeving.
  • Duurzame uitbreiding bedrijventerreinen (inbreiding en herontwikkeling).
  • Duurzame straatverlichting op (te) donkere wegen en openbare locaties.
  • Goede en veilige fietspaden.

Toelichting

Ruimte
De leefomgeving is van ons allemaal. Meedenken en meedoen staan centraal. Maar ruimtelijke invulling is niet altijd eenvoudig. Tegelijkertijd kunnen beperkingen vaak wel omgezet worden in kansen. Kansen voor ondernemen, kansen voor hernieuwde invulling van industrieterreinen of niet meer in gebruik zijnde objecten als bijvoorbeeld boerderijen en panden in de binnensteden. In de op handen zijnde Omgevingswet worden veel regels op het gebied van de fysieke leefomgeving gewijzigd. Deze wet zal waarschijnlijk bijdragen aan een vereenvoudiging en versnelling van ruimtelijke planningsprocedures. Ruimtelijke ordening wordt zo minder star en traag en dat is goed nieuws.

BGZ roept alle inwoners van Zwartewaterland dan ook op, in aanloop naar deze wet, hierin vooral actief mee te denken en te doen. Het gaat immers om uw directie en fysieke leefomgeving. Van ambtelijke zijde mag worden verwacht dat zij vóóraf en actief belanghebbenden informeren en met hen constructief in gesprek gaan. Goede afstemming en meegenomen worden is de enige manier om het vertrouwen van de inwoner te krijgen. BGZ vindt dat bestemmingsplannen actueel horen te zijn, zo weet iedereen, inwoner en bedrijf waar hij aan toe is. Aantasting van de leefomgeving behoort zo snel mogelijk te worden gesignaleerd en doorgegeven te kunnen worden. Het is nodig dat dit ook mogelijk gemaakt worden door middel van een ‘digitaal meldpunt aantasting leefomgeving’. BGZ wil dat de gemeente de app ‘BuitenBeter’ actief gaat gebruiken en promoten (www.buitenbeter.nl).

Wonen
Met name voor starters en ouderen is er ruimte voor verbetering in de woningmarkt. BGZ vindt dat hier niet alleen een rol is weggelegd voor de traditionele woningbouwcorporaties, maar ook voor de particuliere verhuurders/ investeerders. Zeker bij creëren van starterswoningen en niet zelfstandige (op maat gemaakte) wooneenheden.

Nieuwbouwgronden zijn schaars. BGZ is daarom voorstander van het aanbieden van nieuwbouwgronden aan de eigen bewoners en economische gebondenen in plaats van anderen. De korte termijn winst van mensen buiten de gemeente is mooi maar geeft op langere termijn weer uitdagingen in het vinden van nieuwbouwgronden. Aandachtspunt bij (nieuw)bouwprojecten is de parkeernorm voor auto, fiets en aangepaste vervoersmiddelen en de verkeersveiligheid (Tagweg). Een ander aandachtspunt is het maximaal inzetten op duurzaam wonen. BGZ is een voorstander van gasloze nieuwbouwwijken.

Inbreiding en herontwikkeling van (verpauperde) industrieterreinen hebben de voorkeur boven het gebruik van open ruimte. Goede inpassing in de omgeving (stadsrand visie) dient ècht te gebeuren. De randen van de industrieterreinen (vooral Genemuiden vanaf Cellemuiden) en de zandwinning in Hasselt zijn voorbeelden hoe het niet moet. Uitgifte van nieuwe terreinen dient zorgvuldig te gebeuren. BGZ geeft daarom de voorkeur aan bedrijven die duurzaam zijn en direct bijdragen aan directe werkgelegenheid in de gemeente.

Onderhoud openbare ruimte
BGZ vindt dat inwoners en maatschappelijke partners de ruimte en het vertrouwen moeten krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving. Waar mogelijk wordt het onderhoud van de openbare ruimte aan hen overgedragen. Openbare ruimte die de gemeente wel onderhoud moet goed onderhouden/ verzorgd zijn.

Centrumplannen
Levendige centra zijn van groot belang voor het aantrekkelijk houden van de drie kernen. Dat centrumplannen (bijna) zijn afgerond, is voor BGZ geen reden om achterover te leunen. BGZ wil denken in mogelijkheden. Realistische en betaalbare plannen die de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen bevorderen, zal BGZ ondersteunen.

Parkeren
BGZ is van mening dat zowel bij de eigen woning als in de diverse (winkel)centra van de gemeente, parkeren voor zowel auto als fiets gemakkelijk en veilig behoort te zijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met diverse lokale omstandigheden. Dit biedt kwaliteit van wonen en werken maar bovenal ook veiligheid aan onze inwoners. BGZ wil dat parkeervoorzieningen goed werken en er voldoende parkeergelegenheden zijn, voor auto, fiets en aangepaste vervoersmiddelen.

Daar waar knelpunten zijn/zich voordoen met betrekking tot parkeren, dient actief gezocht te worden naar oplossingen zoals uitbreiding van parkeervoorzieningen of tijdelijke plaatsen. Waar nu gratis geparkeerd kan worden, dient (zoveel mogelijk) gratis te blijven. BGZ is zeker geen voorstander van parkeervergunningen. Handhaven op foutparkeren dient te gebeuren daar waar de overlast groot is, óók in het weekend.

Fietspaden
Het gebruik van e-bikes heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen, ook voor langere afstanden, gebruik maken van de fiets. Een goede en gezonde zaak. Ouderen fietsen langer en mensen kiezen steeds vaker de fiets als het gaat om woon-werkverkeer. BGZ vindt dat er goede en veilige fietsverbindingen nodig zijn. Goede fietsvoorzieningen spelen ook een aanzienlijke rol in het toeristische en recreatieve aanbod. Wij willen het fietstoerisme stimuleren door meer mogelijkheden te bieden om te genieten van de natuur en de ver gezichten door bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes, oplaadpunten voor e-bikes (in samenwerking met (horeca)ondernemers) en het uitbreiden van de Toeristische Opstappunten (TOP-plaatsen).

Veiligheid
Zwartewaterland behoort tot de top 20 van meest veilige gemeenten in Nederland. (bron: jaarlijkse misdaadmeter). Dit willen we graag zo houden. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Om invulling te geven aan die kerntaken ziet BGZ graag dat de gemeente betrokken partijen blijft stimuleren om op een effectieve manier samen te werken. Preventie dient ‘zichtbaar’ onderdeel uit te maken van het veiligheidsbeleid. BGZ is voor de aanschaf van mobiele camera’s. ‘Slimme’ camera’s, de zgn. ANPR-camera’s, geven bij geconstateerde criminaliteit direct een signaal af zodat de politie direct actie kan ondernemen. Hierdoor kan de pakkans van (kleine) criminelen vergroot worden waarvan tevens een preventieve werking uitgaat. Bij veiligheid horen ook goed zichtbare (schone) verkeersborden en markeringen. Dit kan en moet beter in Zwartewaterland.

BGZ wil tevens dat er een inventarisatie komt van (te) donkere wegen en openbare plaatsten in onze gemeente. Deze wegen dienen zo snel mogelijk te worden voorzien van goede en duurzame straatverlichting waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met ecologische aspecten.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is in principe het terrein van de provincie. Toch kan de gemeente zich inzetten op dit vlak om te lobbyen voor betere openbare vervoersverbindingen. Wat met name beter kan zijn de aansluiting op de industrieterreinen, de verbindingen later op de avond en in het weekeinde van en naar Genemuiden. BGZ vindt het belangrijk, zeker ook voor de jeugd, dat er in het weekeinde een latere dienstregeling tussen Zwolle en de kernen van Zwartewaterland beschikbaar is.

Landelijke vraagstukken
Ook wanneer het gaat om landelijke vraagstukken die de gemeente raken, zoals bijvoorbeeld mogelijke geluidsoverlast van nieuwe vliegroutes, dient de gemeente zich maximaal inzetten om aantasting van de fysieke leefomgeving te minimaliseren dan wel voorkomen.