5. Sociaal

Wanneer het gaat om sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening dient het uitgangspunt te zijn dat de inwoner centraal staat. Hieruit vloeit onder meer voort keuzevrijheid in de zorg. Wanneer er situaties voordoen waar hulp nodig is, is het nodig dat de gemeente klaarstaat en een vangnet biedt om zo samen tot passende zorg te komen. Of het nu gaat over zorg (incl. participatie), geld (armoede en schuldhulpverlening) of ondersteuning (WMO). BGZ vindt dat Maatschappelijke initiatieven, ook voor de jeugd, alsmede activiteiten die gericht zijn op het welzijn en  de volksgezondheid door gemeente ondersteunt dienen te (blijven) worden.

Onze speerpunten:

  • Zorg dient (ook) maatwerk te zijn.
  • Maatschappelijke partners en ondernemers faciliteren met betrekking tot creëren van banen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente zelf dient hierin een voorbeeld te zijn.
  • Preventieve rol voor de gemeente in vroegsignalering.
  • Vraaggericht werken bij initiatieven van jongeren en jeugd.

Toelichting

Maatwerk in de zorg
BGZ is een voorstander van zorg op maat en hulp aanbieden daar waar nodig. Eigen regie en keuzevrijheid vinden wij belangrijk en draagt bij aan een algemeen welzijn. De gemeente is verantwoordelijk voor het borgen van kwaliteit, betaalbaarheid en de continuïteit van de zorg. De goede zorg dient centraal te staan. BGZ is van mening dat organisaties en zelfstandigen die goede kwaliteit bieden altijd een plek in Zwartewaterland moeten krijgen. Diversiteit in zorgaanbieders maakt dat je zelf kunt kiezen welke zorg het beste aansluit op eigen behoeften. De verbinding tussen welzijn en zorg dient meer zichtbaar te worden zodat zwaardere ondersteuning waar mogelijk kan worden voorkomen.

Zelfredzaamheid
BGZ is een voorstander van het actief inzetten van haar maatschappelijke partners (scholen, verenigingen, bibliotheken, kerken etc.) alsmede ondernemers met betrekking tot het versterken van de zelfredzaamheid en het vinden van een passende baan voor arbeidsbeperkten. Wij vinden het nodig dat de gemeente een coördinerende rol op zich neemt om ondernemers en onze maatschappelijke partners in contact te brengen met inwoners die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, of het nu gaat om 50-plussers of fysiek/mentaal beperkten. De gemeente dient wat BGZ daarin zelf ook creatief èn een voorbeeld te zijn.

Werk en bijstand
BGZ vindt dat de gemeente optimaal gebruik moet maken van de wettelijke mogelijkheden om diegene die dit nodig hebben bij te staan om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het ligt voor de hand, dat hierbij in de eerste instantie wordt gewerkt aan het terugkeren op de arbeidsmarkt. BGZ wil het maximale uit de mensen halen en kijkt daarom naar wat inwoners wèl kunnen. Alle inspanningen richten zich op het voorkomen van de bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld door het aanbieden van coaching, werk- en (bij)scholingstrajecten. Als het nodig is, wordt financiële hulp verleend om een sociaal isolement te voorkomen. Goede persoonlijke begeleiding en voorlichting ter voorkoming van (stille) armoede, met als gevolg daarvan eenzaamheid, vraagt om blijvende inspanning. Voor inwoners met een zeer laag inkomen moet de mogelijkheid blijven bestaan om voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen.

BGZ ziet een preventieve rol voor de gemeente om samen met markt- en nutspartijen (bijvoorbeeld water- en energiebedrijven, woningbouwcorporaties etc.) over te gaan tot zogenaamde ‘vroegsignalering’ van betalingsachterstanden. Medewerkers van Schuldhulpverlening kunnen dan deze inwoners benaderen en bieden ondersteuning aan wanneer dat nodig is.

Jeugd
BGZ is van mening dat initiatieven van jongeren ondersteund zouden moeten worden. Er dient vraaggericht gewerkt te worden, in plaats van een (huidige) aanbodgerichte houding. Jongeren hebben vaak geen behoefte aan al die initiatieven van volwassenen. Dit wil echter niet zeggen dat er onder jongeren zelf geen initiatieven opborrelen. De BMX-baan in Hasselt is een mooi voorbeeld van een dergelijk initiatief. BGZ ziet graag, georganiseerd vanuit de gemeente, dat er momenten worden georganiseerd, bijv. op scholen (PO en VO), waar jongeren met raadsleden en wethouders in gesprek gaan en waar ideeën realiteit (kunnen) worden. BGZ ziet graag dat gemeente denkt in mogelijkheden, financieel meedenkt en waar mogelijk meedoet, ook als het gaat om subsidiemogelijkheden etc.